Contents - Index


Selvvalgte rapporterNår du vælger Lister på hovedskærmen og derefter vælger Alfabetisk Udskrift, Udskrift i nummerorden, Udskrift efter Referencer, eller Søgning efter Ord, kommer du ind i et system til at vælge udskriftformat for disse lister. Det samme gælder når du vælger Aner, Aneliste, Selvvalgte data.

Valget af udskriftformatet sker på tre faneblade: Sideopsætning, Udskrifttyper, og Felter der skal med.

Sideopsætning
Her kan du vælge marginer, sidetal, overskrift og datering. I rammen Skriv følgende sider kan du vælge kun at udskrive ulige eller lige sidenumre, og hvilket sidenummer der skal begyndes med. Se nærmere herom i udskriftsmuligheder.

Udskriftstype
Her vises hvilken type udskrift, der er valgt, og du kan vælge hvilke personer udskriften skal omfatte.

I den alfabetiske udskrift kan du medtage enten alle personer i databasen, eller et udvalg bestående af en persons aner, plus en andens efterslægt. Ægtefæller kan enten medtages eller udelades. For hvert nyt valg bliver der vist hvor mange personer der er valgt i alt. Hvis du fortryder, kan du slette det hele ved at klikke knappen Slet, og begynde forfra med udvalg af personer. 

I den alfabetiske udskrift kan du vælge kun at medtage døbenavne, eller du kan udvide det til også at medtage alternative navne og navne opnået ved ægteskab. I så fald vil nogle personer optræde flere gange med deres forskellige navne.

Ved Udskrift i nummerorden vælger du første og sidste BK-nummer, der skal med.

Ved Udskrift efter Reference medtages alle personer med udfyldt referencefelt.

Søgning efter Ord er beskrevet andetsteds. Ved valg af Udskrift kommer du ind i det format, der er behandlet her.

Ved udskrift af Aneliste med Selvvalgte Data kan du på dette faneblad vælge antallet af generationer, om der skal vises slægtskab, og om duplikerede aner, som optræder ved fætter/kusine ægteskaber, skal gentages eller ej.

Felter der skal med
Her vælger du hvilke data der skal med i udskriften. 

Under Gemte udskriftformater kan du vælge at genbruge et tidligere benyttet format.

Under dobbeltklik Felt der skal medtages er der en nummereret liste over alle de til rådighed værende felter. Her kan du vælge de felter, der skal med i en udskrift. Valget af et felt sker ved at dobbeltklikke på det.

I kolonnen Felt midt på fanebladet vises ved deres numre de felter, der er valgt, ved deres numre. Felterne vil indgå i udskriften i den rækkefølge de er vist her.

Kolonnen Tegn viser feltlængden som antal af tegn. Her kan du docere feltlængden ved at slette det skrevne tal med <Delete> og skrive et mindre tal. Antallet af tegn i et navn kan reduceres til 30, hvilket kan medføre at et mellemnavn udelades eller ændres til forbogstavet. 

I kolonnen Bredde kan du angive hvor meget plads, feltet skal have i udskriften. Hvis du for eksempel har reduceret antallet af tegn i navne, bør feltlængden reduceres tilsvarende for at undgå tomme pladser. Omvendt, hvis der skal være mere luft mellem kolonnerne i udskriften kan feltbredden forøges.

Nederst vises Samlet Bredde. Det er en opsummering af de valgte felters bredde. Der vises også Papirbredde, det er det antal tegn, der kan være på en linje med den valgte skrifttype. Hvis udskriftens samlede bredde er større end det antal tegn, der kan være på en linje, kan du formindske længden af nogle felter, eller vælge en mindre skrifttype. Det sker ved at klikke Skrifttype øverst på skærmen og vælge et mindre tal. Endelig kan du indføje linjeskift på passende steder. Det sker ved at placere felt nummer 31 hvor der skal være linjeskift.

Hvis et af de valgte felter er ægtefællens navn, eller datoen for vielsen, bliver normalt kun det første ægteskab taget med. Medtages felt nummer 98 vil i stedet det sidste ægteskab blive taget med, og med felt nummer 99 kommer alle ægteskaber med. Hvis alle ægteskaber skal med, skal du i det mindste medtage felt nummer 2 eller 3 for personnavnet, felt 19 for ægtefællers navn og felt 99.

I udskriften kan medtages en eller flere notelinjer som følger:

71 Første linje i intern tekst
72 Anden linje
73 Tredje linje. Osv. op til 77
79 Første eksterne tekstfil
80 Første billedefil
Ved udskrift af flere tekstlinjer bør hver af dem efterfølges af linjeskift, felt 31.

Afsnit for hver person
Her kan du skrive et afsnit om en eller flere udvalgte personer De data der skal med i afsnittet vælges og gemmes i opsætning en af Efterslægt i Bogform Derefter etablerer du under Lister en liste af de personer, der skal med. Det kan for eksempel gøres med Søgning på Ord. Når listen er dannet klikker du Udskrift, og vælger i Felter der skal med eet og kun eet af følgende felter:

86 De valgte data, som et afsnit for hver person
87 Som ovenfor plus personens børns navne og fødselsdag
88 Som ovenfor plus personens børn med alle deres data
Hvis du i Efterslægt i Bogform vælger at medtage Vis ane følges der tilbage til proband vil der i hvert afsnit blive medtaget den udvalgte persons forældre. 

Udskrifter
Udskrift til printer sker ved at klikke knappen Print. Se Udskrift til printer.

Udskrift til skærm sker ved at klikke knappen Skærm. Se Udskrift til skærm
Udskrift til tekstfil sker ved at vælge Filer, og derefter opret TXT Fil.
Luk går tilbage til hovedskærmen.

Et udskrift kan sendes til en fil i form af en semikolon-separeret fil, som kan importeres i de fleste databaseprogrammer. Det sker ved at medtage felt nummer 91 i listen.

Hvis den samme opstilling af feltnumre og feltlængder skal bruges igen kan den gemmes ved at vælge Filer i topmenuen og derefter Gem Udskriftformatet.

Valg af skriftstørrelse og marginer kan gemmes ved at klikke Filer, Gem Opsætning. Opsætninger bliver gemt separat for de forskellige rapportformer som alfabetisk, numerisk, osv.

Ved valg af 93 alene udskrives data på 3x5 tommer kort (ca. 75x125 mm.) Der kan vælges mellem at udskrive et kort ad gangen eller 3 ad gangen.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7