nnnnnnnnnnnnnnn

© www.brotherskeeper.dk

    GEDCOM standard version 5.5
    Behandling og fælles forståelse af GEDCOM koder

Nyeste beta-version 6.0 af GEDCOM standard koderne og beskrivelse (engelsk PDF fil) - tryk her.

INNLEDNING
Dette er et forsøk til å få oversatt de mest anvendelige GEDCOM kodene til nordiske forhold, slik at man forhåpentligvis kan få til en felles forståelse av betydningen og evt. bruken av disse kodene.
I de fleste slektsprogram vil ikke denne forklaringen være tilgjengelig i skjermbildene, da det ofte er kun "kortnavn" som f.eks. Gift, Død, Begravet som vil være angitt.
De fleste begreper kan være greie å forstå, mens enkelte kan være noe mer vanskelige.
Alle kodene som er angitt nedenfor vil ikke være tilgjengelig, da de ofte er å betrakte som interne koder i en GEDCOM-fil, men de kan allikevel være greie å ha her, dersom noen skulle tenke seg å se litt nærmere på de GEDCOM-filer de mottar.

INDLEDNING

Dette er et forsøg på at oversætte de ofte anvendte GEDCOM koder til nordisk forhold, således at der opnås fælles forståelse af betydningen, herunder brugen af disse koder.

I de fleste slægtsforskningsprogrammer vil forklaringen i skærmbillederne være nok, da det ofte kun er det reelle navn der bliver vist som f.eks. født, døbt, gift, død og begravet.

De fleste af disse begivenheds begreber er direkte forståelig, mens andre kan være noget mere vanskelig.

Listen af koderne, vil for en del af dem være interne koder og ses kun i forbindelse med eksport til en GEDCOM fil. Disse interne koder kan være rare at have, hvis der er behov for at kikke nærmere på indholdet i en GEDCOM fil.

 

Introduction (from GEDCOM 5.5. Appendix A)
Appendix A is a glossary of the tags used in the Lineage-Linked GEDCOM Form. These tags are used in a hierarchal structure to describe individuals in terms of their families, names, dates, places, events, roles, sources, relationships. Control information and other kinds of data intended for computer processing is also included. It is legal to extend the context of the form, but only by using user-defined tags which must begin with an underscore. This will not violate the lineage-linked GEDCOM standard unless the context for the grammar of the Lineage-Linked GEDCOM Form is violated. The use of the underscore in the user tag name is to signal a non-standard construct is being used. This notifies the reading system of a discrepancy and will avoid future conflicts with tags that may be standardized in subsequent GEDCOM releases.

Lineage-Linked GEDCOM Tag Definitions

This section provides the definitions of the standardized GEDCOM tags and shows their formal name inside of the {braces}. The formal names are not used in place of the tag. Full understanding must come from the context in which the tag is used.

In the following text, I have added a character before each code to give the mational translation and word, normal used in
(N)orge - Norway tilrettelagt og oversatt av
Otto Jørgensen
(D)anmark – Denmark: Oversat af Chris Gade Oxholm Sørensen
 

ABBR {ABBREVIATION}:
A short name of a title, description, or name.
(N) FORKORTELSE = En forkortelse av en tittel, beskrivelse eller navn.
(D) FORKORTELSE PÅ KILDEN = Titel- eller navneforkortelse

ADDR {ADDRESS}:
The contemporary place, usually required for postal purposes, of an individual, a submitter of information, a repository, a business, a school, or a company.
(N) ADRESSE = Det samtidige sted, vanligvis nødvendig i post øyemed, for et individ, en innsender av informasjon, et oppbevaringssted, et foretningsforetagende, en skole, eller et selskap.
(D) ADRESSE = Geografisk placering i forhold til eksempelvis et vejnavn for en bolig, virksomhed, forretning m.f.

ADR1 {ADDRESS1}:

The first line of an address.
(N) ADRESSE1 = Første linje i adressefeltet.
(D) ADRESSE1 = første linje i adressefeltet – typisk vejnavn

ADR2 {ADDRESS2}:
The second line of an address.
(N) ADRESSE2 = Andre adresselinje i adressefeltet.
(D) ASDRESSE2 = Anden adresse linje – typisk den lokale by

ADOP {ADOPTION}:
Pertaining to creation of a child-parent relationship that does not exist biologically.
(N) ADOPTERT = Gyldig adopsjon eller etablering av et gyldig foreldre-barn forhold som ikke eksisterer biologisk.
(D) ADOPTERET = Officiel tilkendt, eventuelt ved dom, forældremyndighed overfor et ikke biologisk barn.

AFN {AFN}:
A unique permanent record file number of an individual record stored in Ancestral File.
(N) AFN nummer = Et unikt og permanent nummer for en individuell lagring i Ancestral File.
(D) AFN nummer = Et unikt og permanent nummer for en person gemt i en Ancentral fil.

AGE {AGE}:
The age of the individual at the time an event occurred, or the age listed in the document.
(N) ALDER = Alderen til et individ ved det tidspunkt en hendelse fant sted eller alderen angitt i dokumentet.
(D) ALDER = Tidsperioden fra fødsel til en bestemt begivenhed, eller som er oplyst i et kildedokument.

AGNC {AGENCY}:
The institution or individual having authority and/or responsibility to manage or govern.
(N) AGENTUR = Institusjonen eller individet som har autoritet til og/eller ansvar for å administrere eller styre.
(D) AGENTUR = Virksomhed eller person der på vegne af andre har autoritet eller ansvar til administrere eller lede.

ALIA {ALIAS}:
An indicator to link different record descriptions of a person who may be the same person.
(N) ALIAS = En indikator for å lenke forskjellige arkiv beskrivelser av en person som kan være den samme personen.
(D) ALIAS = Et navn der er sat i stedet for det oprindelige eller fastlagte navne.

ANCE {ANCESTORS}:
Pertaining to forbearers of an individual.
(N)
ANER = Forholde seg til forfedre til en person.

(D) ANER = En persons forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv.

ANCI {ANCES_INTEREST}:
Indicates an interest in additional research for ancestors of this individual. (See also DESI)
(N) ANE_INTERESSE = Indikerer en interesse for ytterligere forskning etter aner av dette individet.
(D) ANE_INTERESSE = Indikere en ane med særlig interesse for yderlig forskning.

ANUL {ANNULMENT}:
Declaring a marriage void from the beginning (never existed).
(N) ANULLERING = Erklære et ekteskap ugyldig fra begynnelsen (eksisterte aldri).
(D) ANNULLERET = Anvendt når et ægteskab bliver erklæret "ikke retsgyldig".


ARVL {ARRIVAL}: (Ikke i 5.4)

ASSO {ASSOCIATES}:
An indicator to link friends, neighbors, relatives, or associates of an individual.
(N) ASSO = En indikator for å lenke sammen venner, naboer, slektninger eller kjente av et individ.
(D)
ASSO = En indikator når venner, slægtninge eller bekendte er linket til en person.

ATTR {ATTRIBUTES}:

(N) ATTR = Egenskaper (Ikke i 5.5)
(D) ATTR
= egenskaber (ikke i 5.5)


AUTH {AUTHOR}:
The name of the individual who created or compiled information.
(N) FORFATTER = Navnet på den som laget/fremskaffet informasjonen.
(D) FORFATTER = Navnet på skribenten til en tekst.

BAPL {BAPTISM-LDS}:

The event of baptism performed at age eight or later by priesthood authority of the LDS Church. (See also BAPM)
(N) VOKSENDÅB (LDS) =
En dåpshandling foretatt i en alder av 8 år eller eldre utført av en presen ordinert i LDS-kirken (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige) (Se også BAPM)

(D) VOKSENDÅB = En dåbshandling som foretages i en alder af 8 år eller ældre i LDS-kirken (Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormonerne). (Se også BAPM)

BAPM {BAPTISM}:
The event of baptism (not LDS), performed in infancy or later. (See also BAPL, and CHR.)
(N) BAPM = Dåp, en dåpshandling (ikke LDS) utført i barndommen eller senere. (Se også BAPL, CHR og CHRA)
KOMMENTAR: Kan dette også tolkes som "En handling hvor en person i barndommen eller senere får navn". Slik det står i dokumentet er ikke dette nødvendigvis en religiøs handling i motsetning til BAPL= VOKSENDÅP (LDS) utført av en viet prest i LDS-kirken.
(D) BAPM = DÅB, vil af mange også opfattes som en dåb foretaget overfor voksne mennesker, (voksendåb), men dette har egen definition se CHRA.
(Se også BAPL, CHR og CHRA)

BARM {BAR_MITZVAH}:
The ceremonial event held when a Jewish boy reaches age 13.
(N) BAR_MITZVAH = Seremonien avholdt når en jødisk gutt blir 13 år.
(D) BAR_MITZVAH
= Ceremoni i den jødiske tro for drenge der fylder 13 år.


BASM {BAS_MITZVAH}:
The ceremonial event held when a Jewish girl reaches age 13, also known as "Bat Mitzvah."
(N) BAT MITZVAH = Seremonien avholdt når en jødisk pike blir 13 år.
(D) BAT MITZVAH
= Ceremoni i jødiske tro for piger der fylder 13 år.


BIC {BIRTH COVENANT}: Fødselspakt (Ikke i 5.5)

BIRT {BIRTH}:
The event of entering into life.
(N) FØDT = Hendelsen som starter livet, mao en persons fødselsdag.
(D) FØDT = Livets start, lig med fødselsdag.

BLES {BLESSING}:
A religious event of bestowing divine care or intercession. Sometimes given in connection with a naming ceremony.
(N) VELSIGNET = En religiøs handling av å skjenke himmelsk beskyttelse eller forbønn.
Noen ganger gitt i forbindelse med en navneseremoni.
(D) VELSIGNET = En religiøs handling hvori der gives himmelsk beskyttelse, anvendes bl.a. i mindre trossamfund i forbindelse med navngivning.

BLOB {BINARY_OBJECT}:
A grouping of data used as input to a multimedia system that processes binary data to represent images, sound, and video.
BLOB {BINARY_OBJECT}:= A grouping of data used as input to a multimedia system that processes binary data to represent images, sound, and video.
(N)   

(D) BINÆRT OBJEKT = Et linket multimedieobjekt, eksempelvis foto, lyd eller video. (Ikke i 5.5)


BROT
{???? }: (Forsvandt i 5.4)

BURI {BURIAL}:
The event of the proper disposing of the mortal remains of a deceased person.
(N) GRAVLAGT = Hendelse knyttet til en passende disponering av de jordiske levninger til en avdød person. En hendelse hvor en person blir gravlagt. Bør kunne benyttes til Urnenedsettelse hvis ikke annet alternativ finnes, se _INTE
(D) GRAVLAGT = Denne vil også kunne omfatte "urnenedsættelse" Se også _INTE

BUYR
{BUYER}: (kom i 5.2, forsvant 5.4)
A person who purchased or purchases from another
(N) KJØPER
= En person som har kjøpt eller kjøper fra en annen.

(D) KØBER = En person som har betalt for en vare fra en anden.

CANC {CANCEL SEAL}: (Ikke i 5.5)

CALN {CALL_NUMBER}:
The number used by a repository to identify the specific items in its collections.
(N) KATALOG = Katalognr som identifiserer en gjenstand i det samling, f.eks. en bok i et bibliotek.
(D) ARKIVNUMMER = Et nummer hvormed en genstand kan identificeres, f.eks. en genstande i en samling.

CAST {CASTE}:

The name of an individual's rank or status in society, based on racial or religious differences, or differences in wealth, inherited rank, profession, occupation, etc.
(N) KASTE = Navnet på en persons rangering eller sosiale status i samfunnet.
(D) KASTE
= Inddeling af befolkningen i social, religiøs eller erhvervs rangorden eller rangklasser.


CAUS {CAUSE}:
A description of the cause of the associated event or fact, such as the cause of death.
(N) DØDSÅRSAK = En beskrivelse av årsaken som kan knyttes til en hendelse, f.kes. til årsaken til en dødsfall.
(D) DØDSÅRSAG = Beskrivelse af årsagen til et dødsfald.

CEME {CEMETERY}: (kom i 5.2, forsvant i 5.4)
The name of the cemetery or other resting place where an individual is buried.
(N) KIRKEGÅRD = Navnet på den kirkegård eller et tilsvarende sted hvor et individ er gravlagt.
(D) KIRKEGÅRD
= Navnet på et indviet jordareal med enkelt gravesteder.


CENS {CENSUS}:
The event of the periodic count of the population for a designated locality, such as a national or state Census.
(N) FOLKETELLING = En periodisk telling og/eller protokollføring av befolkningen i bestemt område, f.eks. nasjonalt eller i et begrenset område.
(D) FOLKETÆLLING
= Periodisk tælling af befolkningen og/eller protokolføring i et bestemt geografisk område f.eks. i et sogn eller en kommune.

CHAN {CHANGE}:
Indicates a change, correction, or modification. Typically used in connection with a DATE to specify when a change in information occurred.
(N) ENDRING
= Indikerer en endring, rettelse eller modifikasjon. Typisk bruk i forbindelse med en dato som indikerer en endring i en eksisterende informasjon.
(D) ÆNDRING
= En rettelse eller modifikation, ofte anvendt i offentlige dokumenter, f.eks. kirkebøger.


CHAR {CHARACTER}:
An indicator of the character set used in writing this automated information.
(N) TEGNSETT
= Det tegnsett som er brukt for denne automatiske informasjonen.

(D) TEGNSÆT = En kode for i hvilken form teksten er skrevet i, anvendes så computerne kan vise/udskrive de rigtige bogstaver på skærmen eller på printeren.

CHIL {CHILD}:
The natural, adopted, or sealed (LDS) child of a father and a mother.
(N) BARN
= Biologisk, adoptert eller velsignet (LDS-kirken) barn til en far eller mor.

(D) BARN = Biologisk/ikke biologisk efterkommer, modsat en ane.

CHR {CHRISTENING}:
The religious event (not LDS) of baptizing and/or naming a child.
(N) DØPT = En religiøs handlingt (ikke av LDS) hvor et barn blir døpt og/eller gis navn.
KOMMENTAR: "
Christening" passer godt i norsk kirketradisjon hvor barn ble "kristnet" og ble båret til dåp i "kristnaklede". Dette er jo en handling som brukes i alle kristne trossamfunn så vidt jeg vet.
Samme kode bør kunne brukes for både kirkedåp og hjemmedåp, da det er stedet hvor handlingen foregår som gir forskjellen.
(D) DØBT
= Vil af mange opfattes som "barnedåb" begrebet inkluderer også navngivelse.

KOMMENTAR: Hjemmedåben er der som sådan i denne sammenhæng ikke noget der hedder, hjemmedåb er blot en beskrivelse om hvor dåben er foretaget.

CHRA {ADULT_CHRISTENING}:
The religious event (not LDS) of baptizing and/or naming an adult person.
(N) VOKSENDÅP = Den religiøse handling (ikke LDS) som gjennomføres ved dåp og/eller navngiving av en voksen person.
KOMMENTAR: Antar dette også kan brukes på personer som konvergerer til andre trossamfunn som for eksempel den muslimske tro. De får gjerne et nytt, muslimsk navn.
(D) VOKSENDÅB = En religiøs handling ved dåb af voksne personer (over 18 år).

KOMMENTAR: Kan anvendes for personer der konvertere til anden trosretning.

CITY {CITY}:
A lower level jurisdictional unit. Normally an incorporated municipal unit.
(N) BY = Et lavnivå juridisk enhet. Normalt bestående av en bykommene.

(D) BY = En gruppering af boliger, håndværk og industri. Så som landsby, by, købstad og hovedstad.

CNTC
{CONTACT_PERSON}: (kom i 5.2, forsvant i 5.4)

The name of a person that is listed as the contact person at an institution such as a repository, college, business, etc.
(N) KONTAKPERSON
= Navnet på den person som er angitt som kontaktperson for en institusjon som f.eks. oppbevaringssted, gymnasium, bedrift ol.

(D) KONTAKTPERSON = Navnet på en person som der er rettet forbindelse til, f.eks. i slægtsgren, virksomhed, arkiv eller i en offentlig institution.

CODIL
{CODOCIL}: kodisill (tilleggsbestemmelse i testamente) (Ikke i 5.5)

CONC {CONCATENATION}: (Intern kode)
An indicator that additional data belongs to the superior value. The information from the CONC value is to be connected to the value of the superior preceding line without a space and without a carriage return and/or new line character. Values that are split for a CONC tag must always be split at a non-space. If the value is split on a space the space will be lost when concatenation takes place. This is because of the treatment that spaces get as a GEDCOM delimiter, many GEDCOM values are trimmed of trailing spaces and some systems look for the first non-space starting after the tag to determine the beginning of the value.

CONF {CONFIRMATION}:
The religious event (not LDS) of conferring the gift of the Holy Ghost and, among protestants, full church membership.
(N) KONFIRMERT = Religiøs handling (ikke LDS-kirken) hvor en person i f.eks. et religiøst, protestantisk kirkesamfunn bekrefter dåpspakten.
(D) KONFIRMERET = Religiøs handling hvor dåben bekræftes, f.eks. i den protestantiske kirke.

CONL {CONFIRMATION_L}:

The religious event by which a person receives membership in the LDS Church.
(N) KONFIRMERT_LDS = En religiøs begivenhet hvor en person mottar medlemskap i LDS-kirken.
(D) KONFIRMERET_LDS
= Religiøs handling i LDS_kirken hvor dåben bekræftes og opnår medlemskab.


CONT {CONTINUED}: (Intern kode)
An indicator that additional data belongs to the superior value. The information from the CONT value is to be connected to the value of the superior preceding line with a carriage return and/or new line character. Leading spaces could be important to the formatting of the resultant text. When importing values from CONT lines the reader should assume only one delimiter character following the CONT tag. Assume that the rest of the leading spaces are to be a part of the value.


COPR {COPYRIGHT}:
A statement that accompanies data to protect it from unlawful duplication and distribution.
(N) COPR = En identifikasjon av data for å hindre at disse ulovlig blir kopiert eller distribuert.
(D) COPR = Copyright, begrebet skal sikre ophavretigheden mod kopiring eller distribution, dette være sig i form af gengivelse af tekst, foto eller lyd.


CORP {CORPORATE}:
A name of an institution, agency, corporation, or company.
(N) FIRMA = Et navn på en institusjon, agentur, selskap, bedrift etc.
(D) FIRMA = Navn på en virksomhed, selskab, bedrift m.fl.


CREM {CREMATION}:
Disposal of the remains of a person's body by fire.
(N) KREMERT = Kvitte seg av med restene av en persons kropp ved hjelp av ild.

(D) KREMERING =
Ligbrænding

CPLR {COMPILER}: (kom i 5.2, forsvant i 5.4)
The name of the person that compiled writings of others
(N)

(D) CPLR = Navn på den person der har sammensat en tekst, foto m.m. (Typisk den der har ophavretten).

CRIM
{criminal}: Kriminell (Før 5.2, ikke i 5.5)


CTRY {COUNTRY}:
The name or code of the country.
(N) LAND = Her kan vi legge inn kode og navn for landet, se også
RootsWeb Surname List Country Abbreviations / Forkortelser for Verdens postkoder.
An other liste with List Country Abbreviations / Forkortelser for Administrative enheter.
(D) LAND = Under dette begreb placeres landenavnet/kode nr. se også

Forkortelser over verdens postkoder eller Forkortelser over administrative enheder.


DATA {DATA}:
Pertaining to stored automated information.
(N) DATA
= Knyttet til automatisk lagring av informasjon.

(D) DATA = Information der automatisk gemmes.

DATE {DATE}:
The time of an event in a calendar format.
(N) DATO
= Tidspunktet for en hendelse i kalenderformat.

(D) DATO = Tidspunkt angivet i kalenderformat.

DEAT {DEATH}:
The event when mortal life terminates.
(N) DØD = Når livet tok slutt.
(D) DØD = Begreb for når livet er slut

DEFM
{???} (Før 5.2, ikke i 5.5)

DEFN {DEFINITION}: (Kom i 5.2, forsvant i 5.5)
A textual description of something.
(N)
DEFINISJON = En beskrivelse av noe.

(D) DEFINATION = Beskrivelsen.

DESC {DESCENDANTS}:
Pertaining to offspring of an individual.
(N) ETTERKOMMER = Forholde seg til sitt avkom.
(D) EFTERKOMMERE = række af børn, børnebørn, oldebørn osv.

 
DESI {DESCENDANT_INT}:
Indicates an interest in research to identify additional descendants of this individual. (See also ANCI.)
(N) Etterkommere int = Indikerer en interesse for ytterligere forskning etter etterkommere av dette individet. (Se også ANCI)
(D) EFTERKOMMER INT = Et ægtepars børn, børnebørn, oldebørn osv. der har en vis interesse for videre forskning.

 

DESR {description} : Beskrivelse (Ikke i 5.5)

DEST {DESTINATION}:
A system receiving data.

(N) MOTTAKENDE SYSTEM = Et system som mottar data.
(D) DESTINATION = Sted eller adresse hvortil data sendes/leveres.


DIV {DIVORCE}:
An event of dissolving a marriage through civil action.
(N) SKILLSMISSE = Avslutning av et ekteskap gjennom en sivil aktivitet.
(D) SKILSMISSE = Afslutning af ægteskabet (skilt).

DIVF {DIVORCE_FILED}:
An event of filing for a divorce by a spouse.
(N) SKILLSMISSEKRAV = Søknad/begjæring om oppløsning av et ekteskap.
(D) SKILSMISSEBEGÆRRING = Ansøgning om ophævelse af ægteskabet.

DPRT {??? }: (før 5.2, ikke i 5.5)


DSCR {PHY_DESCRIPTION}:
The physical characteristics of a person, place, or thing.
(N) BESKRIVELSE FYSISK = Fysisk beskrivelse av en person, plass eller gjenstand.
(D) FYSISK BESKRIVELSE = Beskrivelse af personer, steder eller genstande.

 

EDTR {EDITOR}: (5.2, ikke i 5.5)
The name of a person who edited information.
(N) FORFATTER
= Navnet på den som laget stoffet/informasjonen.

(D) FORFATTER = Navnet på en tekstskribent.

EDUC {EDUCATION}:
Indicator of a level of education attained.
(N) UTDANNING = Angir utdannelse som er gjennomført.
(D) UDDANNELSE = Tilegnet viden gennem praktisk eller teoretisk studie.
 

EMAI {EMAIL}:=
An electronic mail address.

(N)
(D) EMAI = Elektronisk post adresse

EMIG {EMIGRATION}:=
An event of leaving one's homeland with the intent of residing elsewhere.
(N) EMIGRASJON = Hendelsen som medfører at en forlater sitt hjemland med det som mål å bosette seg i et annet land.
KOMMENTAR: Bør også kunne benyttes til prestens flytteregister
(D) EMIGRERET = Udvandring til et andet land af permanent art.

EMPL
{EMPLOYED}: Ansatt (Ikke i 5.5)

ENDL {ENDOWMENT}:
A religious event where an endowment ordinance for an individual was performed by priesthood authority in an LDS temple.

(N) GAVE LDS =
(D) GAVE LDS = En religiøs begivenhed hvor der gives en personlig gave til menigheden.

ENGA {ENGAGEMENT}:
An event of recording or announcing an agreement between two people to become married.
(N) FORLOVET = Bekjentgjøre en enighet om at to personer skal inngå ekteskap.
(D) FORLOVET = Offentliggørelse om at der er planlagt ægteskab mellem to personer.

EVEN {EVENT}:
A noteworthy happening related to an individual, a group, or an organization.
(N) HENDELSE = En noteringsverdig hendelse som relaterer seg til en person, en gruppe eller organisasjon
(D) HÆNDELSE = En begivenhed som som er relateret til en eller flere personer eller en organisation.


EXCO
{EXCOMMUNICATED}: [kirkelig] bannlysing (Ikke i 5.5)

FAM {FAMILY}:
(Intern kode)

Identifies a legal, common law, or other customary relationship of man and woman and their children, if any, or a family created by virtue of the birth of a child to its biological father and mother.
(N) FAMILIE
= Identifiserer en lovlig, samboerforhold eller annen vanlig forbindelse mellom man og kvinne og deres barn, hvis noen, eller en familie generert ved det det fakta av fødsel av et barn til dets biologiske far og mor.

(D) FAMILIE = En gruppe af personer der er biologisk nært beslægtet (far, mor, børn og børnebørn).

KOMMENTAR: Almindeligvis medregnes i familien også: Svigerforældrene, svigerbørn, onkler og tanter samt deres børn.
 

FACT {FACT}:
Pertaining to a noteworthy attribute or fact concerning an individual, a group, or an organization. A
FACT structure is usually qualified or classified by a subordinate use of the TYPE tag.
(N)

(D)


FAMC {FAMILY_CHILD}: (Intern kode)
Identifies the family in which an individual appears as a child.
(N) FAMC = Identifiserer familien hvor et individ opptrer som barn.
(D) FAMC
= Person som identificeres som et barn i forhold til forældrene.


FAMF {FAMILY_FILE}: (Intern kode)
Pertaining to, or the name of, a family file. Names stored in a file that are assigned to a family for doing temple ordinance work.

FAMS {FAMILY_SPOUSE}:
(Intern kode)

Identifies the family in which an individual appears as a spouse.
(N) FAMS = Identifiserer familien hvor et individ opptrer som ektefelle.
(D) FAMS =
Person i familien som identificeres som ægtefælle.


FATH
{FATHER}: (5.2 ikke i 5.5)
Identifies the male parent in a family. In the Lineage-linked form this tag is used only in the EVENT_RECORD role tag structure. Direct parent relationships are represented using the HUSBand and WIFE tags as part of the FAMILY_RECORD.
(N) FATH
= Identifiserer den manlig part i en familie.

(D) FATH = Identificere den mandlige part i ægteskabet.
 

FAX {FACIMILIE}:=

Electronic facimilie transmission.

(N) FAX =

(D) FAX = Elektronisk overførsel af kopi af et dokument.
 

FCOM {FIRST_COMMUNION}:
A religious rite, the first act of sharing in the Lord's supper as part of church worship.
NATTVERD = A religious rite, the first act of sharing in the Lord's supper as part of church worship.

FIDE {FIDELITY}: (5.2, ikke i 5.5)
A description of the state of originalness of the record to permit an assessment of the potential for accuracy or errors due to the use of a copy of the record.
FIDE {FIRST_COMMUNION}:= A description of the state of originalness of the record to permit an assessment of the potential for accuracy or errors due to the use of a copy of the record.

FILE {FILE}:
(Intern kode)
An information storage place that is ordered and arranged for preservation and reference.
FIL {FILE}:= An information storage place that is ordered and arranged for preservation and reference.

FILM {FILM_NUMBER}: (5.2, ikke i 5.5)

An assigned, unique number used to identify a reel of film.
(N) FILM
= Et unikt tildelt nummer som bruker til å identifisere en rull film.

(D) FILM = Unikt nummer der anvendes til at identificere en filmrulle.

FORM {FORMAT}:
(Intern kode)
An assigned name given to a consistent format in which information can be conveyed.
(N) FORM
= An assigned name given to a consistent format in which information can be conveyed.

(D) FORM = Angivelse om hvorledes indholdet kan/skal konverteres

FONE {PHONETIC}
A phonetic variation of a superior text string
(N) FONE  =

(D) FONE = Gengivelse af en tekst i lydskrift

 

GEDC {GEDCOM}: (Intern kode)
Information about the use of GEDCOM in a transmission.
(N) GEDC
= Informasjon knyttet til bruken av GEDCOM som overføringsmedia.

(D) GEDC = GEDCOM filens information om hvorledes filens data skal overføres.

GIVN {GIVEN_NAME}
A given or earned name used for official identification of a person.
(N) FORNAVN = Navnet som identifiserer en person (ikke familie eller slektsnavn).
(D) FORNAVN = En persons dåbsnavn(e) som ikke er efternavnet/slægtsnavnet.

GODP
{GODPARENT} (5.2, ikke i 5.5)
A sponsor at a religious rite (baptism).
(N) GUDFORELDRE = En fadder/vitne ved en relegiøs handling (dåp).
(D) FADDERE = Vidner i forbindelse med dåbshandlingen (gudmor/far)


GRAD {GRADUATION}:
An event of awarding educational diplomas or degrees to individuals.
(N) UTEKSAMINERT = Mottakelse av diplom eller bevis for endt utdannelse eller kurs.
(D) EKSAMINERET = Prøve efter endt uddannelse hvormed der opnås diplom eller eksamensbevis.


HDOH
{HEAD_HOUSEHOLD}: (5.2, ikke i 5.5)

Identifies a person whose role was recorded as "head of household" for an event such as a census.
(N) HDOH = Identifiserer den rolle en person har som "familieoverhode" i tilknytting til en hendelse som f.eks. folketelling.
(D) HDOH
= Familieoverhovedet - i folketællinger typisk faderen.


HEAD {HEADER}: (Intern kode)
Identifies information pertaining to an entire GEDCOM transmission.
(N) HEAD =

(D) HEAD = Overordnet og identificerende information i starten af GEDCOM-filen.

HEIR {HEIR}: (5.2, ikke i 5.5)
A role of an individual who inherited or is entitled to inherit an estate.
(N) ARVING = En rolle for et individ som arvet eller som er tiltenkt å arvei et dødsbo.
(D) ARVING
= Den eller de personer som overtager dødsboets værdier..


HFAT {HUSB_FATHER}: (5.2, ikke i 5.5)
A role of an individual acting as the husband's father for a cited event.
(N) EKTEMANNENS FAR = Et individ som opptrer som ektemannes far for en omtalt hendelse.
(D) ÆGTEMANDENS FAR
= Faderen til ægtemanden i ægteskabet.


HMOT {HUSB_MOTHER}: (5.2, ikke i 5.5)
A role of an individual acting as the husband's mother for a cited event.
(N) EKTEMANNENS MOR = Et individ som opptrer som ektemannes mor for en omtalt hendelse.
(D) ÆGTEMANDENS FAR
= Moderen til ægtemanden i ægteskabet.

 

HUSB {HUSBAND}:
An individual in the family role of a married man or father.
(N) EKTEMANN = Et individ i familierollen som gift mann eller far.
(D) ÆGTEMAND
= Person af hankøn i ægteskabet.


IDNO {IDENT_NUMBER}:
A number assigned to identify a person within some significant external system.
(N) PERSONNUMMER = Offisiell indentifisering av personer, f.eks. Personnr.
(D) PERSONNUMMER = Det officielle identifikationsnummer for personen.

IMMI {IMMIGRATION}:
An event of entering into a new locality with the intent of residing there.
(N) IMMIGRASJON = Tidspunkt og sted knyttet til at man kommer til et nytt sted med det for øye å ta fast bopel.
KOMMENTAR: Dette bør også kunne benyttes til prestens flytteregister.
(D) IMMIGRERET = Tidspunkt for udvandring til et andet land med hensigt for fast ophold/bopæl.

INDI {INDIVIDUAL}: (Intern kode)
A person.
(N) INDI {INDIVIDUAL}= Identifisering av et enkelt individ/person.
(D) INDI = Identifikation af en person.

INDX {INDEXED}: (5.2, ikke i 5.5)
Specifies information about an index to simplify finding information in a source.
INDX {INDEXED}:= Specifies information about an index to simplify finding information in a source.

INFL {TEMPLEREADY}: (Intern kode)
Indicates if an INFANT - data is "Y" (or "N"??)
INFL {TempleReady}:= Indicates if an INFANT - data is "Y" (or "N"??)

INFT {INFORMANT}: (5.2, ikke i 5.5)

An individual who reported facts concerning an event.
(N) INFORMANT
= En person som rapporterer fakta i tilknytting til en hendelse.

(D) MEDDELER = En person som indlevere information.

INTV {INTERVIEWER}: (5.2 ikke i 5.5)
The person who facilitated, recorded, and obtained information during an interview.
(N) INTV
= Personen som la til rette, tok og samlet informasjonen i forbindelse med et intervju.

(D) INTV = En person der udspørger vidne får at få yderlig information.

ISA {IS_A_KIND_OF}: (5.2, ikke i 5.5)
Indicates the tag of an object of which this object inherits its characteristics from.
ISA {IS_A_KIND_OF}:= Indicates the tag of an object of which this object inherits its characteristics from.

ISSU {excommunicated }: (forsvandt i 5.4)

ITEM {ITEM}: (5.2, ikke i 5.5)
Refers to a unit within a set of things that belong together. The unit itself may be made up of other objects but collectively they are referred to as an unit (item) of the set. A group of papers filmed together under one header page is referred to as an item on a film.
 

ITEM {ITEM}:= Refers to a unit within a set of things that belong together. The unit itself may be made up of other objects but collectively they are referred to as an unit (item) of the set. A group of papers filmed together under one header page is referred to as an item on a film.

LABL {LABEL}: (5.2, ikke i 5.5)
A name assigned to a field or product which helps to identify it.
LABL {LABEL}:= A name assigned to a field or product which helps to identify it.

LANG {LANGUAGE}: Intern kode
The name of the language used in a communication or transmission of information.
(N) SPRÅK = Språk som benyttes for overføring av informasjonen.
(D) SPROG = Hvilken form det skrevet/talte udtrykkes, eksempelvis dansk, norsk eller tysk.
 

LATI {LATITUDE}:=
A value indicating a coordinate position on a line, plane, or space.

LCCN {LIB_CONGRS_CALL}: (5.2, ikke i 5.5)
The number assigned by the U.S. Library of Congress to a document, book, etc.
LCCN {LIB_CONGRS_CALL}:= The number assigned by the U.S. Library of Congress to a document, book, etc.

LEGA {LEGATEE}:
A role of an individual acting as a person receiving a bequest or legal devise.
(N) LEGATEIER = Rollen som et individ utfører som mottaker av en arv eller gyldig testament.
(D) LEGAT = En person som modtager eksempelvis penge for at kunne gennemfører et projekt.

LGTE {LEGATEE}: (5.2, ikke i 5.5)
A role of an individual acting as a person receiving a bequest or legal devise.
 

LONG {LONGITUDE}:=
A value indicating a coordinate position on a line, plane, or space.
 

MAP {MAP}:=
Pertains to a representation of measurements usually presented in a graphical form.

MARB {MARRIAGE_BANN}:
An event of an official public notice given that two people intend to marry.
(N) LYSNING = Offentlig kunngjøring om at to personer tenker å inngå ekteskap, f.eks. lysning fra prekestolen.
(D) LYSNING = Bekendtgørelse af der indgås ægteskab mellem to personer.

MARC {MARR_CONTRACT}:
An event of recording a formal agreement of marriage, including the prenuptial agreement in which marriage partners reach agreement about the property rights of one or both, securing property to their children.
(N) EKTESKAPSKONTRAKT = Underskrift av ekteskapskontrakt, som også omhandler gjensidig avtale om eiendomsretter.
(D) ÆGTESKABSKONTRAKT = Et gensidigaftale i forbindelse med ægteskabet som beskriver særlige forhold i eller ved skilsmisse.

MARL {MARR_LICENSE}:
An event of obtaining a legal license to marry.
(N) EKTESKAPSLISENS = Ekteskap hvor det kreves offentlig tillatelse.
KOMMENTAR: Kan være aktuelt for kongebrev eller annen tillatelse til å inngå ekteskap uten forutgående lysning. Dette bør muligens også være den norske betegnelsen på denne koden.
(D) KONGEBREV = Offentlig tilladelse til indgåelse af ægteskab.

MARR {MARRIAGE}:
A legal, common-law, or customary event of creating a family unit of a man and a woman as husband and wife.
(N) GIFT = Felles betegnelse for inngåtte ekteskap når ingen spesielle varianter kjennes.
(D) GIFT = Fællesbetegnelse for indgået ægteskab når ingen specielle varianter kendes.

MARS {MARR_SETTLEMENT}:
An event of creating an agreement between two people contemplating marriage, at which time they agree to release or modify property rights that would otherwise arise from the marriage.
(N) EKTEPAKT = Ektepakt
(D) ÆGTEPAGT = Aftale/kontrakt om særlige forhold i ægteskabet.

MBR {EXCOMMUNICATED}: (Definert før 5.2)

MEDI {MEDIA}:
Identifies information about the media or having to do with the medium in which information is stored.
(N) MEDIA = Identifiserer informasjonen , media eller knytter opplysninger til det media som er bruket som lagringsformat.
(D) MEDIE = Information om hvilken form et linket objekt har. F.eks. WAV (lyd) AVI (video).

MISC {MISC.}: Diverse (Ikke i 5.5)

MOTH {MOTHER}: (5.2, ikke i 5.5)
Identifies the female parent in a family. In the Lineage-linked form this tag is used only in the EVENT_RECORD role tag structure. Direct parent relationships are represented using the HUSBand and WIFE tags as part of the FAMILY_RECORD.
(N) MOR = Identifiserer den kvinnelige partneren i en familie.
(D) MOR = Identifikation på den kvindelige partner i forhold til barnet i familie.

NAME {NAME}:
A word or combination of words used to help identify an individual, title, or other item. More than one NAME line should be used for people who were known by multiple names.
(N) NAVN = Et ord eller kombinasjon av ord som brukes for å identifisere et individ, tittel eller annet objekt. Flere navn skal kunne brukes for personer som er kjent med flere navn.
(D) NAVN = Et eller flere ord der er kendetegnet for personen eller firmaet.

NAMR {NAME_RELIGIOUS }: (5.2, ikke i 5.5)

A name given to an individual to be used in association with one's religion.
(N)

(D) RELIGIØST NAVN = Tildelt navn i religiøst sammenhæng - et andet end det døbte navn.

NAMS {NAME_SAKE}: (5.2, ikke i 5.5)
Identifies the person that an individual is named after to perpetuate the person's name.

NATI {NATIONALITY}:
The national heritage of an individual.
(N) NASJONALITET = En persons opprinnelige nasjonalitet.
(D) NATIONALITET = En persons oprindelsesland hvori der er statsborgerskab.

NATU {NATURALIZATION}:
The event of obtaining citizenship.
(N) STATSBORGERSKAP = Tidspunkt man oppnår statsborgerskap
(D) STATSBORGERSKAB = Tidspunkt hvor der tilkendt nyt statsborgerskab.

NCHI {CHILDREN_COUNT}:
The number of children that this person is known to be the parent of (all marriages) when subordinate to an individual, or that belong to this family when subordinate to a FAM_RECORD.
(N) ANTALL BARN = Antall barn som denne personen er kjent for å være foreldrepart til (alle ekteskap) når dette brytes ned på enkelperson (under INDI_RECORD) eller om det knyttet til familien (under FAM_RECORD).
(D) ANTAL BØRN = Antallet af kendte/erkendte efterkommere. Antallet kan være forskellig, alt efter om der opgøres i samlivet mellem to personer (FAM_RECORD) eller for den enkelte person (INDI_RECORD).

NICK {NICKNAME}:
A descriptive or familiar that is used instead of, or in addition to, one's proper name.
(N) TILNAVN = Et beskrivende eller kjent navn som er brukt i stedet for eller i tillegg til en persons virkelige navn.
(D) ØGENAVN/KÆLENAVN = Andet navn end det døbt/navngivet som er anvendt om en person.

NMR {MARRIAGE_COUNT}:
The number of times this person has participated in a family as a spouse or parent.
(N) GIFT ANTALL = Antall ganger en person identifiseres som ektepart eller foreldrepart.
(D) ANTAL VIELSER = Opgørelse over hvor mange gange en person har været gift.

NOTE {NOTE}:
Additional information provided by the submitter for understanding the enclosing data.
(N) NOTE = Tilleggsinformasjon gitt av avsender for bedre å forstå de vedlagte data.
(D) NOTE = Bemærkning for en bedre forståelse af den enkelte begivenhed eller person.

NULL {nul.}:Nullify LDS = annullert LDS (Ikke i 5.5)

NPFX {NAME_PREFIX}:
Text which appears on a name line before the given and surname parts of a name.
i.e. (Lt. Cmndr.) Joseph /Allen/ jr.
In this example Lt. Cmndr. is considered as the name prefix portion.
(N) PREFIX FORNAVN = Dette er tekst som kommer foran navnet og tilkjennegir en vis status, f.eks, Kong Harald, Grev Hamilton eller Doktor Hansen. I disse tilfellene vil Kong, Grev og Doktor å betrakte som Prefix
(D) PREFIX FORNAVN = Ord der står foran selve navnet, f.eks. kong, baron, doktor, general m.f.

NSFX {NAME_SUFFIX}:
Text which appears on a name line after or behind the given and surname parts of a name.
i.e. Lt. Cmndr. Joseph /Allen/ (jr.)
In this example jr. is considered as the name suffix portion.
(N) SUFFIX FAMILIENAVN = Dette er tekst som kommer etter navnet og tilkjennegir ofte en familiær status, f.eks. Jr, Sr., men kan også være en yrkesmarkering.
(D) SUFFIX FAMILIENAVN = Ord der står efter efternavnet der angiver personens familiestatus f.eks. Jr. Sr.

OBJE {OBJECT}:
Pertaining to a grouping of attributes used in describing something. Usually referring to the data required to represent a multimedia object, such an audio recording, a photograph of a person, or an image of a document.
OBJE {OBJECT}: = Pertaining to a grouping of attributes used in describing something. Usually referring to the data required to represent a multimedia object, such an audio recording, a photograph of a person, or an image of a document.
(N) =.
(D) OBJEKT
= Betegnelse for hvilket multimedie (lyd, foto eller film) der er linket til personen/familien.
 

OCCU {OCCUPATION}:
The type of work or profession of an individual.
(N) YRKE = Arbeid eller profesjon til et individ.
(D) Stilling = Betegnelse for hvilket profession personen har. 

OFFI {OFFICIATOR}: (5.2, ikke i 5.5)
A person acting in an authorized capacity as voice in performing an ordinance or ceremony.
OFFI {OFFICIATOR}:= A person acting in an authorized capacity as voice in performing an ordinance or ceremony.

ORDI {ORDINANCE}:
Pertaining to a religious ordinance in general.
(N)
RITUALE = Pertaining to a religious ordinance in general.
(D) ORDINATION =

ORIG {???}: (før 5.2, ikke i 5.5)

ORDN {ORDINATION}:
A religious event of receiving authority to act in religious matters.
(N) ORDINASJON = En hendelse der en person innsettes i et kirkelig embete.
(D) ORDINATION =  Præstens indsættelse i et kirkeligt embede

OWNR {OWNER}: (5.2, ikke i 5.5)

The name of the person who is the owner of the associated item or property.
(N) EIER
= Navnet på den person som er eier av en vilkårlig gjenstand eller eiendom.

(D) Ejer = Navnet på personen som ejendomsretten over ejendom eller andet.

PAGE {PAGE}:
A number or description to identify where information can be found in a referenced work.
(N) SIDE = Et tall eller beskrivelse til å indentifisere hvor informasjon kan bli funnet i et kildedokument.
(D) SIDE- /FOLIO- /RULLENUMMER = Henvisning til hvor en given kilde findes.

PASL
{psg.}: passenger = passasjer (ikke i 5.5)

PEDI {PEDIGREE}:
Information pertaining to an individual to parent lineage chart.
PEDI
{PEDIGREE}:= Information pertaining to an individual to parent lineage chart.


PERI {PERIOD}: (5.2, ikke i 5.5)
Indicates the range of time during which an event took place.
(N)
PERIODE
= Indikerer et tidsrom når en hendelse fant sted.
(D) PERIODE
= Afgrænset tidsrum.
 

PHON {PHONE}:
A unique number assigned to access a specific telephone.
(N) TELEFONNR = Et unikt nummer for å nå et bestemt telefonapparat.
(D) TELEFON NR. = Et tal der tastes på telefonen for at opnå forbindelse til andet telefonabonnent.


PHOTO
{PHOTO}:
A photograph (graphic image) of a person, place, or thing, depending on the enclosing context.
(N) FOTO = Et fotografi (grafisk bilde) av en person, plass eller gjenstrand or ting, avhangig av den vedlagt omtale.
(D) FOTO = En billede gengivelse af en person eller genstand der ikke er fortolket kunstnerisk (malet/tegnet).


PHUS
{PREV_HUSB}: (5.2, ikke i 5.5)
A role of an individual acting as a persons previous husband for a cited event.

PLAC {PLACE}:

A jurisdictional name to identify the place or location of an event.
(N) STED = Et juridisk navn som identifiserer et sted eller område for en hendelse.
(D) STED = En geografisk betegnelse hvor en hændelse er foregået


PORT
{???} (før 5.2, ikke i 5.5)

POST {POSTAL_CODE}:
A code used by a postal service to identify an area to facilitate mail handling.
(N) POSTNR = En kode som benyttes for å identifiser et område/addresse for å kunne formidle post.
(D) POST NUMMER = Postvæsnets geografiske inddeling af landet.


PRES {prs.}: presumed cancelled (Ikke i 5.5)

PRIV {PRIVATE}:
A tag which marks the subordinate structure as being intended only for the system named in the value statement of the PRIV tag.
PRIV {PRIVATE}= A tag which marks the subordinate structure as being intended only for the system named in the value statement of the PRIV tag.

PROB
{PROBATE}:
An event of judicial determination of the validity of a will. May indicate several related court activities over several dates.
(N) SKIFTE = Handlingen som skal til for å juridiske godkjenne gyldigheten av et testament. Kan også omfatte senere fordeling av aktiva i boet.
(D) SKIFTE = Juridisk handling i forbindelse arv af et dødsbo.

PROP {PROPERTY}:
Pertaining to possessions such as real estate or other property of interest.
(N) EIENDOM = Et juridisk bindende dokument som viser eierforhold for landområder eller annen eiendom.
(D) EJENDOM = Erhvervelse med juridisk bindende skøde i forhold bygninger eller/og jord.

PUBL {PUBLICATION}:
Refers to when and/or were a work was published or created.
(N) PUBLIKASJON = Viser til når og hvor et arbeid er laget eller utgitt.
(D) PUBLIKATION = Henvisning til trykt materiale i hæfte, blad eller bogform (ofte udgivet på forlag).

PUBR {PUBLISHER}:

The name of the company or individual who published a work.
(N) UTGIVER
= Navnet på det selskap eller den person som utgir et arbeidstykke.

(D) UDGIVER = Navnet på forlaget som har udgivet publikationen.

PWIF {PREV_WIFE}: (5.2, ikke i 5.5)

A role of an individual acting as a persons previous wife for a cited event.
(N) EKS-KONE
= En situasjon hvor et individ opptrer som en persons tidligere hustru ved en bestemt anledning.

(D) EKS-HUSTRU = Anvendt ved  begivenheder hvor en tidligere hustru er tilstede.

QUAY {QUALITY_OF_DATA}:
An assessment of the certainty of the evidence to support the conclusion drawn from evidence.
(N) DATAKVALITET = En gradering av sikkerheten i bevisend som understøtter den konklusjon som er trukket ut fra bevisene. Verdier som benyttes: [0|1|2|3]
(D) KILDEKVALITET = Opgørelse over hvor troværdig en kilde er Værdierne sættes til 0,1,2,3 - 0 er lavest.

RATI
{rat.}: RATIFICATION (ikke i 5.5)

REBA {rbp.}: REBAPTIZED = gjendøpt (ikke i 5.5)

RECO {RECORDER}: (5.2, ikke i 5.5)
A person responsible for recording information about an event, place, or person.
RECO {RECORDER}:= A person responsible for recording information about an event, place, or person.

REFN
{REFERENCE}:
A description or number used to identify an item for filing, storage, or other reference purposes.
(N) REFN = Beskrivelse eller nummer for å indentifisere en referanse.
(D) REF. NUMMER = Tal der beskriver tilhørsforholdet til noget andet.

REFS {REFERENCED_SOUR}: (5.2, ikke i 5.5)
A source that was referenced by the cited source but was not examined by the submitter. Examined sources are listed using a SOUR tag.
REFS {REFERENCED_SOUR}:= A source that was referenced by the cited source but was not examined by the submitter. Examined sources are listed using a SOUR tag.

RELA {RELATIONSHIP}:
A relationship value between the indicated contexts.
RELA {RELATIONSHIP}:= A relationship value between the indicated contexts.

RELI {RELIGION}:
A religious denomination to which a person is affiliated or for which a record applies.
(N) RELIGION = En religiøs trosretning som en person er tilsluttet eller hvor en opptegnelse eksisterer.
(D) RELIGION = En trosretning som personen er tilknyttet.

REPO {REPOSITORY}:
An institution or person that has the specified item as part of their collection(s).
(N) OPPBEVARINGSSTED = Den institusjon eller person som har den spesifiserte gjenstand som del av sin samling.
KOMMENTAR: Kan f.eks. være et arkiv, Digitalarkivet, Statsarkivet, Bilbiotek etc.
(D) OPBEVARINGSSTED = Arkiv, bibliotek eller anden form hvor placering til opbevaring af historiskmateriale.

RESE {rsl.}: Resealed (Ikke i 5.5)

RESI {RESIDENCE}:
The act of dwelling at an address for a period of time.
(N) BOSATT = Bosted og adresse for en lengre eller kortere tidsperiode.
(D) BOPÆL/OPHOLDSSTED
= Geografisk placering for en person/familie i en tidsperiode.

RESN {RESTRICTION}:
A processing indicator signifying access to information has been denied or otherwise restricted.
(N) RESN

(D) RESN {RESTRICTION}:= A processing indicator signifying access to information has been denied or otherwise restricted.


REST {restorated}: (Ikke i 5.5)

RETI {RETIREMENT}:
An event of exiting an occupational relationship with an employer after a qualifying time period.
(N) PENSJONERT = En hendelse hvor personen slutter i sitt arbeide etter en definert tidsperiode og blir pensjonist.
(D) PENSIONERET = Et skæringstidspunkt hvor en person indleder sit otium.

RFN {REC_FILE_NUMBER}:
A permanent number assigned to a record that uniquely identifies it within a known file.
RFN {REC_FILE_NUMBER}:= A permanent number assigned to a record that uniquely identifies it within a known file.

RIN {REC_ID_NUMBER}:
A number assigned to a record by an originating automated system that can be used by a receiving system to report results pertaining to that record.
RIN {REC_ID_NUMBER}:= A number assigned to a record by an originating automated system that can be used by a receiving system to report results pertaining to that record.

ROLE {ROLE}:
A name given to a role played by an individual in connection with an event.
ROLE {ROLE}:= A name given to a role played by an individual in connection with an event.
 

ROMN {ROMANIZED}:=
A romanized variation of a superior text string.

SCHEMA {SCHEMA}: (5.2, ikke i 5.5)
A context pattern definition that specifies the meaning and the valid context(s) of a user defined tag. See the SCHEMA_STRUCTURE substructure definition.
SCHEMA {SCHEMA}:= A context pattern definition that specifies the meaning and the valid context(s) of a user defined tag. See the SCHEMA_STRUCTURE substructure definition.

SELR {SELLER}: (5.2, ikke i 5.5)
A person who sold or sells to another.
SELGER = En person som solgte eller selger til en annen.

SERS {SERIES}: (5.2, ikke i 5.5)
Designates the volume within a series in which a given work is a part.
SERS
{SERIES}:= Designates the volume within a series in which a given work is a part.

SEX {SEX}:
Indicates the sex of an individual--male or female.
(N) KJØNN = Indikerer kjønnet på et individ som Mann eller F = Kvinne.
(D) KØN = Betegnelse for om personen er en (M) mand eller (F) kvinde.


SIBL
{SIBLING}: (definert før 5.2, ikke i 5.5)

SIGN {SIGNATURE}:
(5.2, ikke i 5.5)

      [ YES | NO | SYMBOL_NAME | DRAWN ]
      Used to identify information about an individual: the type of signature this person used.
      YES              =       This person knew how to sign his or her name.
      NO               =       This person did not sign name or use a symbol.
      SYMBOL_NAME      =       A descriptive name of the symbol this person used as a signature.
 
      DRAWN            =       This person drew their signature.

SIGN {SIGNATURE}=

      [ YES | NO | SYMBOL_NAME | DRAWN ]
      Used to identify information about an individual: the type of signature this person used.
      YES              =       This person knew how to sign his or her name.
      NO               =       This person did not sign name or use a symbol.
      SYMBOL_NAME      =       A descriptive name of the symbol this person used as a signature.
 
      DRAWN            =       This person drew their signature.


SIST {SISTER}: (Definert før 5.2, ikke i 5.5)
A female sibling.

SITE {SITE}: (5.2, ikke i 5.5)
The name of the specific location, building, etc. that is in connection with the address or place value, such as, "Shriners Hospital" or "The Church of the Epiphany".
SITE
{SITE}:= The name of the specific location, building, etc. that is in connection with the address or place value, such as, "Shriners Hospital" or "The Church of the Epiphany".

SLGC {SEALING_CHILD}:
A religious event pertaining to the sealing of a child to his or her parents in an LDS temple ceremony.
(N) SEALED BARN = En religiøs handling som besegler barn til foreldre i LDS tempel.
(D)


SLGS {SEALING_SPOUSE}:
A religious event pertaining to the sealing of a husband and wife in an LDS temple ceremony.
SEALED EKTEFELLE = En religiøs handling som besegler ektefeller i LDS tempel.

SOUND {SOUND}: (5.2, ikke i 5.5)
A collection of sound bits pertaining the enclosed context.
SOUND {SOUND}:= A collection of sound bits pertaining the enclosed context.

SOUR {SOURCE}:
The initial or original material from which information was obtained.
(N) KILDE
= Fra hvilket originale dokument opplysningen er hentet.

(D) KILDE = Hvorfra en given information kommer fra

SPFX {SURN_PREFIX}:
A name piece used as a non-indexing pre-part of a surname.
(N) PREFIX FAMILIENAVN = En del av et navn som brukes som en ikke-idekserbar del av et Familienavn/slektsnavn, er "de la", "van der", "von", "av", "til".
(D) PREFIX FAMILIENAVN = Ord der sættes foran efternavnet f.eks. von, de, de la, van, av m.fl.

SPOU {SPOUSE}: (5.2, ikke i 5.5)
A husband of wife of a person.
(N) EKTEFELLE = Ektemann eller hustru til en person.

(D) ÆGTEFÆLLE = Ægtemand eller hustru til en person.


SSN {SOC_SEC_NUMBER}:
A number assigned by the United States Social Security Administration. Used for tax identification purposes.
(N) SSN = Et nummer benyttet av United States Social Security Administration. Benyttes til skatteleggingsformål.
Sammenlignes med personnummer i Norge, se
IDNO

(D) SSN = Svare til det danske CPR-Nr.

STAE {STATE}:
A geographical division of a larger jurisdictional area, such as a State within the United States of America.
(N) STAT/FYLKE = En geografisk oppdeling av et juridisk område som f.eks. en stat i USA eller et fylke i Norge.
(D) AMT/KOMMUNE = En geografisk opdeling af staten.


STAL {stk.}: stake (Ikke i 5.5)

STAT {STATUS}:
An assessment of the state or condition of something.
(N) STATUS = Tilstand eller status for en ting, gjenstand, situasjonen eller lignende.
(D) STATUS = Tilstand for en udvikling


STIL {STILLBORN}: (5.2, ikke i 5.5)
An event of birth delivery of a child who was dead.
(N)
DØFØDT
= Døfødt barn.

(D) DØDFØDT = dødfødt barn.

SUBM {SUBMITTER}:
An individual or organization who contributes genealogical data to a file or transfers it to someone else.
SUBM {SUBMITTER}:= An individual or organization who contributes genealogical data to a file or transfers it to someone else.

SUBN {SUBMISSION}:
Pertains to a collection of data issued for processing.
SUBN {SUBMISSION}:= Pertains to a collection of data issued for processing.

SURN {SURNAME}:
A family name passed on or used by members of a family.
(N) FAMILIENAVN = Et navn som benyttes av medlemmer av familien.
(D) EFTERNAVN = Slægtsnavn som ofte bruges som det sidste ord i personens fulde navn.

TEMP {TEMPLE}:

The name or code that represents the name a temple of the LDS Church.
(N) TEMPEL
= Navn eller kode som representerer navn til "a temple of the LDS Church".

(D) TEMPEL =

TEXT {TEXT}:
The exact wording found in an original source document.
(N) TEKST = Nøyaktige tekst slik den er funnet den er angitt i en original kilde.
(D) TEKST = Afskrift fra andre originale dokumenter.


TIME {TIME}:
A time value in a 24-hour clock format, including hours, minutes, and optional seconds, separated by a colon (:). Fractions of seconds are shown in decimal notation.
(N) TID
= Angivelse av tid i 24-timers format som inkluderer timer, minutter, sekunder. Hver del skilles ved kolon, mens deler av sekund skilles med komma, f.eks. 17:45:30,5

(D) TID = Angivelse af tiden i 24-timers format - der medtages timer, minutter og sekunder. f.eks. 17:45:30,5

TITL {TITLE}:
A description of a specific writing or other work, such as the title of a book when used in a source context, or a formal designation used by an individual in connection with positions of royalty or other social status, such as Grand Duke.
(N)
TITL
=

(D) TITEL = Betegnelse for en persons sociale status, ofte medført så som prins, grev, baron, komtesse ect.

TRLR {TRAILER}: (Intern kode)
At level 0, specifies the end of a GEDCOM transmission.
(N) TRLR = Ved kombinasjon 0 TRLR angir dette slutten på en GEDCOMfil (skal alltid være med i en fil).

(D) TRLR = Koden 0 TRLR angiver slutningen på GEDCOM-fil (skal altid være med i en GEDCOM-filen).

 

TXPY {TAXPAYER}: (5.2, ikke i 5.5)
A role of a person who has been assessed a tax.
(N) SKATTEBETALER
= En person som er skattlagt en skatt.

(D) SKATTEYDER = En person som bidrager samfundet med en betaling i forhold til ens indkomst.

TYPE {TYPE}:
A further qualification to the meaning of the associated superior tag. The value does not have any computer processing reliability. It is more in the form of a short one or two word note that should be displayed any time the associated data is displayed.
TYPE {TYPE}:= A further qualification to the meaning of the associated superior tag. The value does not have any computer processing reliability. It is more in the form of a short one or two word note that should be displayed any time the associated data is displayed.

VERS {VERSION}:
Indicates which version of a product, item, or publication is being used or referenced.
(N) VERSJON = Angir hvilken versjon av et produskt, gjenstand, publikasjon som er brukt og referert til.
(D) VERSION = Angiver hvilken ofte ved hjælp af et nummer produktets nummer i en række af udsendelser/udgivelser.

VOIL {vdl.}: Void living. (Ikke i 5.5)

WAC {INITIATORIES}: (5.2, ikke i 5.5)
A religious event pertaining to the initiatory ordinances of the LDS Temple endowment ceremony.
WAC {INITIATORIES}:= A religious event pertaining to the initiatory ordinances of the LDS Temple endowment ceremony.

WFAT {WIFE_FATHER}: (5.2, ikke i 5.5)
A role of an individual acting as the wife's father for a cited event.
HUSTRUENS FAR = Rollen en person utfører som hustruens far ved en gitt situasjon/hendelse.

WIFE {WIFE}:

An individual in the role as a mother and/or married woman.
(N) HUSTRU
= Et individ i familierollen som gift kvinne eller mor.

(D) HUSTRU = Kvinden i et ægteskab.

WILL {WILL}:
A legal document treated as an event, by which a person disposes of his or her estate, to take effect after death. The event date is the date the will was signed while the person was alive. (See also PROBate.)
(N) TESTAMENT = Et dokument som beskriver hva som skal skje med personens eiendeler etter sin død. Hendelsen oppstår ved den dato som påtegnes testamentet mens personen er i live.
(See also PROBate)
(D) TESTAMENTET UNDERSKREVET =

WITN {WITNESS}:

An individual who attested that he or she saw an event take place.
(N) VITNE = Et individ som kan attastere at han eller hun så at hendelsen fant sted.
(D) Vidne/fadder = En person som var tilstede ved begivenheden - f.eks. ved en dåb.
 

WMOT {WIFE_MOTHER}: (før 5.2, ikke i 5.5)
A role of an individual acting as the wife's mother for a cited event.
(N) HUSTRUENS MOR {WIFE_MOTHER}:= Rollen en person utfører som hustruens mor ved en gitt situasjon/hendelse.
(D) HUSTUENS MOR =

 

WWW {WEB}:=
World Wide Web home page.

(N) WWW =.
(D) WWW = Hjemmeside adresse


XLTR {TRANSLATOR}: (ikke i 5.5)
The name of a person who translated words from one language to another.
(N) OVERSETTER
= Navnet på den person som har oversatt ordene fra et språk til et annet.

(D) OVERSÆTTER = Navnet på den som har oversat en tekst fra et sprog til et andet.

 

 

HENDELSER SOM IKKE ER BESKREVET I NOEN KODE/TAG ETTER DAGENS SYSTEM

Begivenheter som det ikke er definert TAG/KODE for etter dagens system.

HJEMMEDÅP := En dåpshandling utført i hjemmet av dertil egnet person for at barnet skal bli døpt dersom det skulle dø før det kom til kirke. Dette løses ved at man bruker vanlige koder for døpt. Stedsangivelse vil angi hvorvidt dette er en vanlig dåp i kirken eller noen annet.

DÅPSBEKREFTELSE := En bekreftelse utført i kirken av en prest som bekrefter at et barn er døp, men ikke utført av en prest

SAMBOER := To personer som bor sammen mer enn to år uten å være gift eller ha annen form for avtale, se også _COML.

INTRODUKSJON := Innføring i kirken av kvinne etter barnefødsel.

JORDFESTELSE := En kirkelig handling utført av prest, utført i ettertid, ofte lenge etter at selve begravelsen har funnet sted

SKIFTE := Oppgjør av boet mellom arvinger, medfører bl.a. skifteattest

RELIGIONER - TROSRETNINGER - TROSAMFUNN ETTER DAGENS SYSTEM

JØDEDOM

HØYTIDER I JØDEDOMMEN OG KRISTENDOMMEN

ISLAM

Muslimer i Norge

Ikke religiøse samfunn, f.eks. Human-Etisk Forbund

Navnefest
Borgerlig konfirmasjon
Borgerlig vigsel og inngåelse av partnerskap
Borgerlig gravferd
Spredning av aske etter kremasjon

PROPRIETARY TAGS FROM PRODUCER = EGENDIFINERTE KODER FRA PRODUSENT

_ADPN {BKW6}: = Adopted name = (N) Adoptivnavn = (D) Adoptivnavn
_AKA {Ancestral Quest 3.0.34}: = used for the "also know as" name
_AKA {PAF 5.1.12}: = used for the "also know as" name
_AKAN {BKW6}: = Also known as =
(N) Kjent som = (D) Også kendt som se også ALI
_BIRN {BKW6}: = Birth name = Fødenavn
_BRTM {BKW6}: = Brit Mila (Circumcise on the eighth day after the birth of a Jewish boy.) = Jødisk omskjæring som finner sted 8 dager etter fødsel
_CENN {BKW6}: = Census name = Navn i folketelling
_COML {BKW6}: = Common law Marriage = Samboer
_CURN {BKW6}: = Current know as = Bruker navn
_CORR {FO7}: = Correspondence entry
_DATE2 {Ancestral Quest 3.0.34}: = used for second date in a date range
_DETS {FTM}: = ???
_EMAIL {Family Origins}: = The email address of the individual
_EMAIL {BKW6}: = The email address of the individual
_EYEC {BKW6}: = Eye colour = Øyenfarge
_EYES {Generation}: = Eyes colour
_EXCM {FTM}: = Excommunicated
_FA1 {FTM 7.5}: = used as teh superior tag fot the date and location of annulment and divorce
_FA1 {FTW 5.0}: = definition for fact #1
_FA2 {FTW 5.0}: = definition for fact #2
_FA3 {FTW 5.0}: = definition for fact #3
_FA4 {FTW 5.0}: = definition for fact #4
_FA5 {FTW 5.0}: = definition for fact #5
_FA6 {FTW 5.0}: = definition for fact #6
_FA7 {FTW 5.0}: = definition for fact #7
_FA8 {FTW 5.0}: = definition for fact #8
_FA9 {FTW 5.0}: = definition for fact #9
_FA10 {FTW 5.0}: = definition for fact #10
_FA11 {FTW 5.0}: = definition for fact #11
_FA12 {FTW 5.0}: = definition for fact #12
_FA13 {FTW 5.0}: = definition for fact #13
_FARN {BKW6}: = Farm name = Gårdsnavn
_FKAN {BKW6}: = Formally known as = Formelt kjent som
_FNRL {BKW6}: = Funeral =
(N) Bisettelse = (D) Begravet (Se også BURI)
_FREL {FTM 7.5}: = for parental relationships to a child
_FREL {FTW 5.0}: = Relationship to Father
_GERN {BKW6}: = German name = German name
_HEBN {BKW6}: = Hebrew name = Jødisk navn
_HAIR {BKW6}: = Hair colour =
(N) Hårfagre = (D) Hårfarve (Se også HAIR)
_HEIG {BKW6}: = Height = Høyd
_HUSB {Ancestral Quest 3.0.34}: = used to indicate a child status within a family
_INDN {BKW6}: = Indian name = Indiansk navn
_INTE {BKW6}: = Interred = Where ashes are stored if cremated or put a body in a tomb = Urnenedsettelse
_ITALIC {Ancestral Quest 3.0.34}: = indicates source title to be in italics
_MASTER {Ancestral Quest 3.0.34}: = indicates source is to appear in Master listing
_MBON {BKW6}: = Marriage Bond = Marriage Bond
_MARN {BKW6}: = Married name = Navn som gift
_MARNM {Ancestral Quest 3.0.34}: = Used for married name
_MARNM {PAF 5.1.12}: = Used for married name
_MEDI {Legacy 3 Deluxe (4 jul 2001)}: = Legal kode eksisterer
_MDCL {FTM 7.5}: = used as the superior tag for the text, annulment and divorce
_MEND {FTW 5.0}: = Marriage Ending Status
_MDCL {FTM 7.5}: = Medical entry
_MISN {FTM}: = Mission
_MILT {FTM 7.5}: = Military Services
_MREL {FTW 5.0}: = Relationship to Mother
_MREL {FTM 7.5}: = for parental relationships to a child
_MSTAT {FTW 5.0}: = Marriage Beginning Status
_NAME {Legacy 3 Deluxe (4 jul 2001)}: = Legal kode eksisterer
_NAME {PAF 5.1.12}: = used for name in the address group of tags
_NAME {Family Origins}: = The name to use in postal mail, e.g. "Mr. and Mrs. John Doe".
_NLIV {BKW6}: = Not living = (N) Lever ikke = (D) Lever ikke
_NMAR {BKW6}: = Never married (person) =
(N) Ugift (Personen har aldri vært gift) = (D) Aldrig gift
_NMR {BKW6}: = Not married (par)
(N) Ikke gift (Paret var ikke gift) = (D) Ikke gift Når det ikke findes oplysninger om at vedkommende ikke har vært gift, men muligheden er til stede
_OTHN {BKW6}: = Other name =
(N) Andre navn = (D) Andet navn
_PAREN {Ancestral Quest 3.0.34}: = indicatres source facts are to be enclosed in parentheses
_PRMN {BKW6}: = Permanent number =
(N) Permanent nummer = (D)
_PRIM [Y|N] {Family Origins 7}: = In the OBJE record to indicate if this is the primary photo for this person.
_PRIM {Ancestral Quest 3.0.34}: = idicates preferred image
_PRIM {PAF 5.1.12}: = idicates preferred image
_PRIMARY {Ancestral Quest 3.0.34}: = Indicated primary family for adopted child
_PRIMARY {PAF 5.1.12}: = Indicated primary family for adopted child
_RELN {BKW6}: = Religious name =
(N) Religiøst navn = (D) Religiøst navn
_SHON {BKW6}: = Short name =
(N) Kortnavn (for rapporter) = (D) InitialerForkortede/forkortet navn/e som kan være passende for brug i rapporter
_SCBK [Y|N] {Family Origins 7}: = In the OBJE record to indicate if the multimedia object should be in the scrapbook.
_SCBK {Ancestral Quest 3.0.34}: = used for image object identification
_SCBK {PAF 5.1.12}: = used for image object identification
_SCHEMA {FTW 5.0}: = heads a section defining tags - subordinate to the "0 HEAD" tag.
_SLDN {BKW6}: = Soldier name = Soldatnavn
_SEPR {BKW6}: = Separated = Separert
_SERP {FTM}: = Separation
_SSHOW {Ancestral Quest 3.0.34}: = possibly indicate if image is included in slideshow?
_SSHOW {PAF 5.1.12}: = possibly indicate if image is included in slideshow?
_STAT {Legacy 3 Deluse (4 jul 2001)}: = Legal kode eksisterer
_TODO {Family Origins 7}: = To keep track of to do items for a person. Can have DESC, DATE, NOTE, STAT, and PRTY subtags. NOTE can have CONT and/or CONC.
_TYPE [PHOTO | SOUND | VIDEO] {Family Origins 7}:= In the OBJE record to indicate the type of the object.
_TYPE {Ancestral Quest 3.0.34}: = used to indicate photo type or source type
_PRIM {PAF 5.1.12}: = indicates preferred image
_UID {PAF 5.1.12}: = special individual ID code inserted for later file comparisons
_YART {BKW6}: = Yartzeit = Jødisk fødselsdag
_WEIG {BKW6}: = Weight = Vekt
_WIFE {Ancestral Quest 3.0.34}: = used to indicate a child status within a family

 

IKKE AKSEPTABLE GEDCOM-KODER.
Brukerdefinerte koder skal starte med _ (underscore)

AKA {Legacy}: = Also Known as
AKA {FTM}: = Also Known as
AKA {Family Origins}: = Also Known as
AKA {PAF4.0}: = Also Known as
ARVL {FTW 5.0}: = Arrival
ATTR {FTW 5.0}: = Attribute
BLSL {FTW 5.0}: = Blessing LDS
CEME {FTW 5.0}: = Cemetery
CIRC {Generation}: = Cicumcision
CITN {Generation}: = Citisenship
COYN {FTW 5.0}: = County
CUTOFFYR {FTW 5.0}: = Cutoff year
COLO {FTW 5.0}: = Color
COLO {Generation}: = Skin color
COMML {FTW 5.0}: = Comment
DETS {Generation}: = ???
DAU {FTW 5.0}: = Daughter
DPRT {FTW 5.0}: = Departure
DWEL {FTW 5.0}: = Dwelling
EXCO {Family Origins}: = Excommunicated
EXCO {FO 7}: = Excommunication
EXCO {Generation}: = Excommunicated
FATH {FTW 5.0}: = Father
FEMA {FTW 5.0}: = Female
FMT {FTW 5.0}: = Date format
FOST {FTW 5.0}: = Foster
FRND {Generation}: = Friends
HAIR {Generation}: = Hair colour
HEIG {Generation}: = Height
HISTID {FTW 5.0}: = History ID#
HOBB {Generation}: = Hobby
HONO {Generation}: = Honors
HOSP {Generation}: = Hospitalization
ILLN {Generation}: = Illness
ILLE {FTW 5.0}: = Illegitimate
INFO {FTW 5.0}: = Information
ISA {FTW 5.0}: = Is a kind of...
LABL {FTW 5.0}: = Defines label for given fact, under the _SCHEMA
LDS {FTW 5.0}: = LDS
LVG {FTW 5.0}: = Living
MALE {FTW 5.0}: = Male
MILA {Generation}: = Military Award
MILD {Generation}: = Military Discharge
MILT {Generation}: = Military Services
MISC {Generation}: = Military +++
MISC {FTW 5.0}: = Miscellaneous
MISN {Generation}: = Mission
MOTH {FTW 5.0}: = Mother
MOVE {Generation}: = Move
NAMG {Generation}: = Naming
NAMR {FTW 5.0}: = Name Religious
NAMR {Generation}: = Reglious Name
NAMR {WinFamily}: = name birth
NAMS {Fam Orign}: = Name Sake
NAMS {FO 7}: = Namesake (named after)
NMAR {FTW 5.0}: = The number of times this person has participated in a family as a spouse or parent.
NOTP {WinFamily}: = Private note
NUMB {FTW 5.0}: = Number
ORDL {FTW 5.0}: = Ordination LDS
PART {Generation}: = Partners
PURC {Generation}: = Land Purchase
RACE {Generation}: = Race
RACE {FTW 5.0}: = Race
REAS {FO7}: = Reason (subtag to _CORR)
REMA {FTW 5.0}: = Remarks
RESP {FO7}: = Response for Correspondence
RPLY {FO7}: = Reply Status for Correspondence [Y|N]
SCHEMA {FTW 5.0}: = Schema (see _SCHEMA)
SEPA {Generation}: = Separation
SIBL {FTW 5.0}: = Sibling
SLGP {FTW 5.0}: = Sealing Parent (this is a problem in FTW)
SON {FTW 5.0}: = Son
STAKE {FTW 5.0}: = Stake
STLB {Generation}: = Stillborn
STIL {FTW 5.0}: = Stillborn
TOWN {FTW 5.0}: = Town
UNIT {FTW 5.0}: = Unit
WEIG {Generation}: = Weight

 
nnnnnnnn