© www.brotherskeeper.dk

(0)

Success

 

This operation was successfully completed.

Denne handling blev gennemført korrekt.

(1)

Invalid Operation

 

This operation requested was not a valid operation code. The operation code was not in the range from 0 to 40.

Denne handling blev ikke gennemført korrekt og der findes ikke en underkode (0-40) med yderlig forklaring.

(2)

I/O Error

 

This is the most dreaded of all status codes. Either the file is not a Btrieve file, memory has been corrupted and “Btrieve” was passed an invalid position block, or the file has become damaged. If it has become damaged you could try using “File Rebuilder” to repair the file.

Dette er en af de mere frygtede af alle fejlmeddelelserne. Enten er det ikke en Brother's Keeper database fil, arbejdshukommelsesfejl (RAM-fejl) eller database filen kan være beskadiget. Dette kan skyldes at det medie som du ønsker at læse fra er defekt, f.eks. diskette eller cd-rom skrive. Hvis det er en beskadiget database fil det handler om, kan der forsøges at anvende Undersøg database eller genetablere filen fra en sikkerhedskopi

(3)

File Not Open

 

A ”Btrieve” file must first be opened before you can do any other operations on the file. This error could also occur if the position block if corrupted or you are passing the wrong position block to ”Btrieve”

Database filen skal være åbn før du arbejder med filen. Denne fejl kan også forekomme hvis filen er indlæst forkert i arbejdshukommelsen.

(4)

Key Value Not Found

 

A record having the key that you were searching for is not in the ”btrieve” file.

Den anvendte genvejstast kan ikke anvendes eller findes ikke. 

(5)

Duplicate Key Value

 

You were trying to add a record to a ”btrieve” file that has a duplicate key value of a record that already exists. Either change the field that contains the duplicate value to another value and insert the record again. Or recreate the file to allow duplicate keys for that key path.

Du forsøger at oprette en genvejstast som der findes i forvejen. Find en anden taste-kombination eller slet den du har i forvejen

(6) 

Invalid Key Number

 

The key path that you are trying to access does not exist. If you are using a supplemental index, you may need to do the ”Create Supplemental Index” operation.

Den taste-kombination du forsøger at anvende findes ikke. Hvis du vil benytte denne, skal den først oprettes.

(7)

Different Key Number

 

The key path that you are using has changed. Use the same key number when you are using ”Get Next”, ”Get Previous”, or ”Delete” operations. If you want to change key paths, do a ”Get Position” and then a ”Get Direct”.

Den Taste-kombination du forsøger at anvende er ændret. Benyt samme taste-kombination vis du vil se næste, se foregående eller slette. Hvis du vil ændre taste-kombinationen, vælg den ønskede og indlæs denne til fremtidig brug. 

(8)

Invalid Positioning

 

This error can occur when you try to ”Update”, ”Delete”, or get the position of a record without first establishing the current position. You can establish the position of a record by doing a get or step operation.

Denne fejl kan forekomme når du forsøger at opdatere, slette eller du ikke har placeret markøren i det rigtige felt. Du må flytte markøren inden forsøget gentages.

(9)

End of File

 

The occurs when you try to retrieve a record past the end of the file. You can reach the end of a ”Btrieve” file traversing it forwards or backwards on a key path.

Denne fejl kan forekomme, når du forsøger at genoprette eller fortryde en handling og dette ikke er muligt.

(10)

Modifiable Key Value Error

 

You have attempted to ”Update” a key field that was defined as unmodifiable.

Du har forsøgt at opdatere et område, hvor det ikke er muligt.

(11)

Invalid Filename

 

The filename must be followed by a space character or a NULL zero.

Der er ikke angivet noget filnavn.

(12)

File not Found

 

”Btrieve” could not find the file that you specified. Either the file was specified with the wrong name or the file does not exist in the directory you specified. Make sure the filename is terminated with a space character or a NULL zero.

Programmet kan ikke finde den ønskede fil. Enten er filnavnet forkert eller findes filen ikke i den angivet bibliotek.

(13)

Extended File Error

 

”Btrieve” could not find the extension file for a file that was requested to be opened. If the file is on a network volume, be sure that the current user has access to that drive. The extended file must be at the same location as where it was originally created.

Programmet kan ikke finde den efterfølgende fil. Hvis filen er på et netværksdrev, skal du have adgang til dette drev. Alle efterfølgende filer skal være placeret i samme bibliotek – nogen gange i samme bibliotek som de er blevet oprettet i.

(14)

Pre-Image Open Error

 

The pre-image file could not be created or opened.

Skabelon-filen kan ikke oprettes eller åbnes.

(15)

Pre-Image I/O Error

 

An I/O error occurred while writing the pre-image file. Probably your disk is full or it could be that the pre-image file has become damaged. If the pre-image file has become damaged, you may want to use ”File Rebuilder” to recover the damaged file.

En I/O fejl er opstået trods at der kan skrives til skabelon-filen. Sandsynligvis/muligvis er der ikke mere plads på disken eller at skabelon-filen er blevet beskadiget, hvis dette er tilfældet skal skabelon-filen genetableres fra originalen.

(16)

Expansion Error

 

There could have possibly been a hardware failure with the disk drive.

Der er muligvis opstået en fejl på harddisken eller programmet kan ikke komme i kontakt med harddisken.

(17)

Close Error

 

There could have possibly been a hardware failure with the disk drive.

Der er muligvis opstået en fejl på harddisken eller programmet kan ikke komme i kontakt med harddisken

(18)

Disk Full

 

The disk drive is full and the ”Btrieve” file could not be expanded allow more records to be inserted.

Der er ikke mere plads på din harddisk/diskette og kan derfor ikke gemme den ønskede fil.

(19)

Unrecoverable Error

 

You may need to rebuild your ”Btrieve” file.

En nødvendig genopretning af databasen er nødvendig. Forsøg med Undersøg database eller indlæs nyeste sikkerhedskopi.

(20)

Record Manager Inactive

 

This error could be caused while using BREQUEST.EXE to access a ”Btrieve” file that is on a local drive. Load BTRIEVE.EXE to access ”Btrieve” files on local drives. This error will also occur if BREQUEST.EXE is loaded on a workstation and the NLM or VAP is not loaded on the file server

Denne fejl kan være forårsaget imens anvendelse af BREQUEST delen til at ”støtte” programmet (en del af DLL system filerne). Genstart programmet, hvis fejlen forsætter skal programmet geninstalleres.

(21)

Key Buffer Too Short

 

The key buffer was not long enough.

Der er ikke tilstrækkelig hukommelsesplads til at kunne anvende tastekombinationerne. 

(22)

Data Buffer Length

 

The data buffer is not large enough.

Der er ikke tilstrækkelig hukommelsesplads til at arbejde med dine data.

(23)

Position Block Length

 

The position block length is not equal to 128.

Størrelsen af hukommelsen er ikke sat til minimum 128. (Windows 3.#)

(24)

Page Size Error

 

This error indicates there is an error with the page length. The page size is checked first when ”Btrieve” is called during a ”create”. If it is not multiple of 512 and less than or equal to 4096 then this error will occur. This error may also indicate an invalid data buffer.

Denne fejl forekommer, hvis der ikke er afsat tilstrækkelig hukommelse. Den ledige arbejdshukommelse skal være delelig med 512 og større end 4096 ellers kan fejlen forekomme. Denne fejl kan betyde tab af data.

(25)

Create I/O Error

 

”Btrieve” could not create a file. The disk drive could be full or the file already exists and it is open. There may be a bug in Netware 386 or Btrieve that causes this message when you create a file and specify to that you want the file overwritten if it exists and the file does exist.

Programmet kan ikke danne filen. Harddisken kan være fyldt eller at filen i forvejen er åben. Der kan være en virus/fejl i Netware 386 eller at det skyldes når du forsøger at opretter en fil og angiver at du vil overskrive filen hvis den eksisterer og at filen så ikke eksisterer.

(26)

Number of Keys

 

The number of keys specified was invalid for the page size. A page size of 512 supports from 1 to 8 segments. Any larger page size supports from 1 to 24 segments.

Der kan kun anvendes lovlige bogstaver og tal. Ikke øæå eller andre specielle tegn, f.eks. !?%&)(æøå.

(27)

Invalid Key Position

 

This error occurs during a ”Btrieve” file create. The key position plus the key length is greater than the record length.

Denne fejl kan forekomme når programmet opretter en fil og der anvendes ulovlige bogstaver eller tegn i biblioteksnavnet. F.eks. !?%&)(æøå.

(28)

Invalid Record Length

 

This error occurs during a ”Btrieve” file create. The record length must be greater than four bytes and less than the pagesize minus six.

Denne fejl forekommer når programmet vil gemme en fil der har forkert størrelse.

(29)

Invalid Key Length

 

The key length must be larger than 0 and less than 255. The length of a binary key must be even. Index pages in the file must be large enough to hold 8 keys.
”Help Wanted”

Antallet af anvendte bogstaver er for mange. Skal være mellem 1 og 255 og for navnet på et bibliotek i Windows 3.# højst 8 bogstaver.

(30)

Not a Btrieve File

 

The file is not a btrieve file or the file header has been corrupted.

Valgte fil er ikke en database fil eller filen er blevet beskadiget.

(31)

File Already Extended

 

”Btrieve” files can be extended only once.

Databasen er allerede åbnet en gang.

(32)

Extended I/O Error

 

The file could not be extended. The disk could be full or write protected.

Filen kan ikke åbnes, disketten kan være fuld eller skrivebeskyttet.

(33)

 

 

 

(34) 

Invalid Extension Name

 

The file name specified for the extension was invalid.

Valgte filnavn er ikke korrekt.

(35)

Directory Error

 

Either the drive specified in the ”Get Directory” operation does not exist or the pathname specified in a ”Set Directory” operation was invalid.

Valgt drev eller bibliotek findes ikke.

(36)

Transaction Error

 

A ”Begin Transaction” operation could not be performed because no transactions were specified when ”Btrieve” was loaded.

Startet handling kan ikke gennemføres, genstart programmet.

(37)

Transaction is Active

 

A transaction was begun while another transaction was still active.

Ønsket handling er startet, men der ventes.

(38)

Transaction Control File I/O Error

 

The disk drive could have filled, the disk was write protected, or the transaction file was deleted.

Harddisken/disketten kan være fyldt, skrivebeskyttet eller handlingen annulleret.

(39)

End/Abort Transaction Error

 

This error is caused by executing an ”End Transaction” without a ”Begin Transaction”.

Denne fejl skyldes  at transaktionen er forsøgt af sluttet før den er påbegyndt.

(40)

Transaction Max Files

 

The application tried to update more than the maximum number of files allowed within a transaction. The maximum number is set when ”Btrieve” is loaded.

Tilføjelsen forsøgte at opdatere mere end max antal tilladte filer.

(41)

Operation Not Allowed

 

This operation is not allowed.

Denne funktion er ikke mulig/tilladt.

(42)

Incomplete Accelerated Access

 

The application tried to open a file that was previously accessed in accelerated mode and was never successfully closed. The file will need to be rebuilt or restored from the last backup.

Tilføjelsen forsøgte at åbne en fil som tidligere er brugt i accelereret tilstand og var aldrig succesfuldt lukket. Filen skal genoprettes eller repareres fra sidste sikkerhedskopi.

(43)

Invalid Record Address

 

The record address specified for a ”Get Direct” operation was invalid

Det angivet filnavn og/eller bibliotek adresse (Gem som) er ikke gyldig.

(44)

Null Key Path

 

Btrieve cannot establish positioning based on a null key value.

Programmet kan ikke etablere forbindelse på grundlag af tom nøgle værdi i registreringsdatabase – genstart programmet eller installere programmet igen.

(45)

Inconsistent Key Flags

 

The key flags specified on a create operation was inconsistent. If a key has multiple segments, the duplicate, modifiable, and null attributes should be the same for each segment in the key.

Nøgle flagene angivet i en dannelses proces var ukonstant. Hvis en nøgle har mange dele, skal kopierings, modificeres og tomme dele være de samme for hver del i nøglen.

(46)

Access to File Denied

 

The application attempted to make a change to a file that was opened in read-only mode. Or the owner name was not specified correctly and it is needed for file updates.

Der er forsøg skrevet til en skrivebeskyttet fil eller der ikke er tilladelse at at ændre i databasefilerne. Fjern skrivebeskyttelsen.

(47)

Maximum Open Files

 

The number of files opened in accelerated mode exceeded the number of buffers available in ”Btrieve”'s cache.

Antallet af filer som er åbnet overstiger størrelsen af ram i databaseprogrammets hukommelse.

(48)

Invalid Alternate Sequence Definition

 

When defining a alternate collating sequence for a file, the first byte of the definition must be the hexadecimal character 'AC'. This character is the identification byte that makes sure you wanted to define an alternate collating sequence.

Når der defineres en alternativ placering til en fil, skal første del i definitionen være A: C: eller D: for valgte drev.

(49)

Key Type Error

 

The application tried to create a file or a supplemental index with an invalid extended key type, or tried to assign an alternate collating sequence to a binary key or key segment.

Programmet forsøgte at oprette en fil eller et bibliotek med et eller flere ukorrekt bogstavet/tegn.

(50)

Owner Already Set

 

The application tried to assign an owner to a file that already has an owner.

Programmet forsøgte at tilføje en ejer/bruger af en fil som allerede har en ejer/bruger. Anvend et andet fil navn.

(51)

Invalid Owner

 

The correct owner name was not specified for a ”Btrieve” open or the owner name was not stored in both the key buffer and data buffer during a ”Set Owner” operation.

Det korrekte ejer/brugernavn blev ikke angivet for databasen som er åben eller ejer/brugernavnet blev ikke gemt med tilladte bogstaver og der kan ikke oprettes den rette ejer/bruger.

(52)

Error Writing Cache

 

You may want to check your server based ”Btrieve”. It may have crashed. ”Help Wanted”

Undersøg din database på computeren. Den kan være ødelagt. Beslut hvad du vil. (Forslag indlæs sikkerhedskopi, hvis Undersøg database ikke virker).

(53)

Invalid Interface

 

The ”Btrieve” interface used by this application cannot access variable length records.

Programmet har indlæst en forkert information og kan ikke få adgang til forskellige angivelser i databasen.

(54)

Variable Page Error

 

During a Step Direct operation, ”Btrieve” could not read the variable length portion of a record. This indicates the file may have become damaged. You may have to rebuild the file.

Under en genvejsfunktion, kunne Programmet ikke læse værdien eller størrelsen i den angivne fil. Dette indikerer at filen kan være ødelagt. Gendannelse af filen fra sikkerhedskopien kan være nødvendig.

(55)

Autoincrement Error

 

This error occurs during the creation of a ”Btrieve” file. An Auto-increment key cannot have the duplicate key flags set, it cannot be part of a key that is segmented, and it cannot overlap another key.

Denne fejl opstår under dannelsen af en database fil. Den automatisk genvejstast kan ikke have flere værdier, den kan ikke være en del af en genvejstast der er fastsat, og den kan ikke overlappe en anden tastekombination.

(56)

Incomplete Index

 

The supplemental index was damaged. This occurs if a create supplemental index or drop supplemental index does not complete. Drop the index to correct the problem.

Tilføjelses listen er ødelagt. Dette forekommer hvis en dan tilføjelse liste eller fjern tilføjelses liste ikke er fuldendt. Fjern listen for at rette dette problem.

(57)

Expansion Memory Error

 

”Btrieve” received an error from the expanded memory manager.

Programmet har modtaget en fejl fra det udvidede hukommelsesområde. Genstart computeren.

(58)

Compression Buffer Too Short

 

The application tried to read or write a record that is longer than the value specified for the size of the compression buffer.

Programmet forsøgte at læse eller skrive til en af databasefilerne, men denne er ikke længere er angivet hukommelsen. Genstart programmet og åbn databasen igen (Kun for BK5).

(59)

File Already Exists

 

This status code is returned for the ”Create” operation if you specified -1 in the key number and the file already exists.

Filnavnet findes allerede.

(60)

Reject Count Reached

 

”Btrieve” rejected the number of records specified by the reject count before an extended Get/Step operation could find the requested number of records that satisfy the filter condition.

Programmet har slettet søgte/valgte poster i databasen.

(61)

Work Space Too Small

 

The space allocated to the pre-image buffer was not large enough during an extended Get/Step operation.

Der er ikke tilstrækkelig hukommelsen til at kunne anvende søge funktionen.

(62)

Incorrect Descriptor

 

The data buffer structure for an extended Get/Step operation was incorrect.

Det udvidede hukommelsesområde indeholder en fejl hvorfor søg/vælg funktionen ikke kan gennemføres.

(63)

Invalid Extended Insert Buffer

 

The data buffer structure for an extended insert operation was invalid. The buffer length was less than five bytes, or the number of records specified was zero.

Det udvidede hukommelsesområde indeholder en fejl. Indholdet af databasen er angivet til 0. Genstart programmet og åbn databasen igen.

(64)

Filter Limit Reached

 

A rejected record was reached during a extended Get/Step operation and no other records satisfy the filter conditions.

En tidligere fil blev fundet under en udvidede søgefunktion og ingen anden fil passer ind i sorteringsopsætningen.

(65)

Incorrect Field Offset

 

The field offset in the extractor of an extended Get/Step operation is invalid based on the length of the retrieved record.

En rest af en tidligere udvidet søgefunktion er ukorrekt baseret på lænden af den eksisterende fil.

(66)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(67)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(68)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(69)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(70)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(71)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(72)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(73)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(74)

Automatic Transaction Abort

 

This error occurs when an ”End Transaction” function is internally changed to an ”Abort Transaction” due to a previous error within a transaction.

Denne fejl opstår når en ”afslut funktion” er ændret med vilje til en ”annullere funktion” pga. en tidligere fejl i valgte opgave.

(75)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(76)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(77)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(78)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(79)

 

 

”Help Wanted”

Foretag et valg.

(80) 

Conflict

 

This error can be caused when you do an ”INSERT”, which fails because of a ”duplicate key value” error, followed by a ”DELETE” of the same record. This could also occur when a record is changed by another station before an ”INSERT” or ”DELETE” of the record completed.

Denne fejl kan skyldes når du foretager en ”indsæt” som mislykkes pga. en ”kopier tast værdi” fejl, opfulgt af en ”slet” af den samme fil. Dette kunne også opstå når en fil er ændret af en anden station før en ”indsæt” eller ”slet” af filen er fuldendt (afsluttet).

(81)

Lock Error

 

The ”Btrieve” lock table could be full.

Programmet har ikke kunne lukke databasen korrekt.

(82)

Lost Position

 

The record you were trying to retrieve was deleted or the key value was changed by another application.

Værdien du prøver at gendanne en slettet eller genvej er ændret af et andet funktion.

(83)

Read Outside Transaction

 

The record that you are trying to ”Update” or ”Delete” was read before the ”Begin Transaction”. If you want to change this record, do a ”Get Position” and then a ”Get Direct” to re-get the record within the transaction.

Filen du prøver at opdatere eller slette blev læst før ”begyndt sletning/flytning”. Hvis du ønsker at ændre/gemme denne fil, så anvend Gem som.

(84)

Record Locked

 

The record is in use.

Filen er i brug.

(85)

 File Locked

 

The ”Btrieve” file could be locked if another version of ”Btrieve” is accessing the file.
This status also is returned when two or more stations are accessing the first page of a ”Btrieve” file.

Programmet kan ikke åbne filen, programmet kan være startet to gange og denne har adgang til databasen.

Denne status er også brugt når to eller flere stationer har adgang til den første side af en databasefil.

(86)

File Table Full

 

”Btrieve”'s file table is full.

Database filens liste er fuld.

(87)

Handle Table Full

 

”Btrieve” could not assign a handle for a file. Increase the
FILES=XX
parameter in the CONFIG.SYS file.
Or reconfigure ”Btrieve” and specify a higher value for the "Maximum Number of Open Files" option.

Programmet kunne ikke tilføje en funktion til en fil. Øg files=XX antal i CONFIG.SYS filen.

Eller rekonfigurer programmet og angiv et højere antal for ”max tilladte antal åbne filer”.

(88)

Incompatible Mode Error

 

An attempt was make to ”open” a file in a mode that is not compatible with the mode that other stations used to ”open” the file.

Et forsøg blev gjort på ”åben ” en database fil i en tilstand der ikke er kompatibel med den funktion andre programmer bruger for at åbne filen. Genstart programmet.

(89)

Net Share

 

Name(s) not specified.???
”Help Wanted”

Navn(e) er ikke angivet ”foretag et valg”

(90)

Redirected Device Table Full

 

The redirected table is full. Increase the /R option for Bredir.

Den gendannede liste er fuld. Øg i /R funktionen for Bredir.
Genstart programmet. (DOS versionen af Brother's Keeper.)

(91)

Server Error

 

Bredir could not establish a session with the server. Either you have not started Bserver for the device or there are no Btrieve files open on the device.

Bredir kunne ikke etablere denne funktion med serveren. Enten har du ikke startet Bserver for delen eller der er ingen Btrieve filer åben i delen. Genstart programmet. (DOS versionen af Brother's Keeper.)

(92)

Transaction Table Full

 

You have exceeded the number of active transactions specified for Bserver. Increase the /T option for Bserver.

Du har oversteget antallet af aktive transaktioner angivet for Bserver. Øg /T mulighederne for Bserver. (DOS versionen af Brother's Keeper.)

(93)

Incompatible Lock Type

 

”Help Wanted”

Foretag et valg

(94)

Permission Error

 

This error could be caused by running two different versions of ”Btrieve” at the same same and accessing the same file. If NLM btrieve has a file open, it locks it from other applications opening it. NLM will treat BTRIEVE/N as another application and prevent BTRIEVE/N from opening the file.

Denne fejl kan skyldes ved at køre to forskellige versioner af Btrieve på samme tid og bruger samme fil. Hvis NLM btrieve har en fil åben, låser den filen for andre adgange som vil åbne den. NLM vil behandle BTREIVEN/N som en anden tilføjelse og modarbejde BTREIVEN/N fra at åbne filen. (tidligere versionen af Brother's Keeper.)

(95) 

Session No Longer Valid

 

This error generally indicates a hardware problem. It could be a problem with the network board or the cabling.

Denne fejl indikerer normalt et hardware problem. Det kunne være et problem med netkortet eller ledningerne.

(96)

Communications Environment Error

 

The SPX connection table is full on a Netware server. Reload SPX and increase the connection table value.

SPX opkoblingslisten er fuld på en net server. Genstart computeren og SPX opkoblingslisten og øg forbindelses liste værdien.

(97)

Data Message Too Small

 

The application tried to read or write a record which was larger than BTRIEVE.EXE or BREQUEST.EXE could handle. Specify a larger value for the maximum record length option.

Programmet forsøgte at læse eller skrive en liste som var større end BTRIEVE.EXE eller BREQUEST.EXE kunne behandle. Angiv en større værdi for det højeste tilladte fil antal. (Files=XX i config.sys)

(98)

Internal Transaction Error

 

An error was detected while executing a operation on a Netware TTS file. ”Abort Transaction” is the only valid operation after this.

En Fejl blev fundet under afslutningen af en operation på en netværket TTS fil. Afslut programmet er den eneste brugebare funktion efter dette. Genstart computeren.

(99)

Demo Restriction Error

 

You tried to add more than 24 records to a file using the demo version of Btrieve.

Du forsøgte at anvende en funktion der ikke er adgang til i bruger en demo version af programmet.